Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ ΕΣΗΔΗΣ

Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ ΕΣΗΔΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.5039/2023 "Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 83), δεν επιβάλλεται η κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ με την οποία θα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο, τη διαδικασία της κράτησης και τυχόν άλλα αναγκαία ζητήματα.

Παρατίθεται ως κατωτέρω, αναλυτικά η διάταξη του εν λόγω άρθρου:
Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ)

1. Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ιδίας παραγράφου δεν επιβάλλεται
2. Ποσά που έχουν παρακρατηθεί υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 και έχουν εμφανισθεί στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται και φαίνονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Ποσά που έχουν παρακρατηθεί από τις αναθέτουσες αρχές, αλλά δεν έχουν αποδοθεί στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό ντος, δεν επιστρέφονται και εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ακόμα και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.