Με απευθείας ανάθεση οι προμήθειες ειδών μέσων ατομικής προστασίας

Με απευθείας ανάθεση οι προμήθειες ειδών μέσων ατομικής προστασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4790/21 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και αναριθμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ως προς τις διαδικασίες έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.