Νέα παράταση στις συμβάσεις ΙΔΟΧ των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του COVID-19

Νέα παράταση στις συμβάσεις ΙΔΟΧ των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ψηφίστηκε χθες, 21.09.2021,  το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: "Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του".

Με τις διατάξεις του άρθρου 147 του εν λόγω νομοσχεδίου, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και νοµικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,   με σκοπό την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών από το εν λόγω προσωπικό που έχει αποκτήσει εμπειρία στη λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και αναμένονται να επιταθούν ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:
' Συµβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2021, µε απόφαση της οικείας οικονοµικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη µετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν εφαρµόζεται και σε συµβάσεις που έληξαν από 1.8.2021 µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος. Η παράταση των ανωτέρω συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούµενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄134). Δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α΄6).'

Νέα παράταση στις συμβάσεις ΙΔΟΧ των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει του οποίου δύνανται να παρατείνονται οι συμβάσεις ΙΔΟΧ που συνήφθησαν στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα