Νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Παρατίθενται ως κατωτέρω οι σημαντικότερες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.:

Άρθρο 76: Παράταση θητείας αιρετών µελών υπηρεσιακών συµβουλίων - Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 76 παρατείνεται εκ νέου, έως τις 31.12.2021, η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, η οποία έχει παραταθεί έως τις 31.10.2021 δυνάμει του άρθρου 29 του ν. 4807/2021 (Α’ 96). Η εν λόγω παράταση καθίσταται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων εν μέσω της ειδικής συνθήκης που έχει δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Περαιτέρω, με την παρ. 2 ορίζεται ρητά ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται σε αυτά από τις 31.12.2020 και μετά, λήγει στις 31.12.2022 ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογής τους. Η εν λόγω ρύθμιση καθίσταται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η ίδια θητεία για το σύνολο των μελών των συμβουλίων και να υπερκεραστούν τα εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί στις διαδικασίες συγκρότησής τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένου υπόψη, ιδίως, του γεγονότος ότι οι υποψηφιότητες σε αυτά ανατρέχουν στον Ιούλιο του έτους 2020.

Άρθρο 77: Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νοµικών προσώπων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρατείνεται η δυνατότητα των συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων να συνεδριάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, μέχρι την 31η.12.2021, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση και  η διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων θα πρέπει να διασφαλίζεται ως προς τήρηση των απαραίτητων μέτρων τήρησης αποστάσεων.

Άρθρο 78: Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 78 δίνεται δυνατότητα παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), μέχρι την 31η.12.2021, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοργάνωση των σχετικών διαδικασιών και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή τους, καθώς εκτιμάται ότι για λήψη των μέτρων αυτών απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής στις νέες συνθήκες.

Άρθρο 83: Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 83 και δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της συνεχιζόμενης μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και παρίσταται επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης από τους δήμους πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, ώστε να μην τεθεί σε διακινδύνευση ούτε η βιωσιμότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά ούτε και η αποτελεσματικότητα των μέτρων τήρησης αποστάσεων.

Άρθρο 84: Υλοποίηση προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα»

Για λόγους επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίοι συνδέονται µε την κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών σίτισης µαθητών σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22) για το σχολικό έτος 2021-2022, ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνάπτει έως την 31η.12.2021 δηµόσιες συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανοµής ζεστών γευµάτων, σε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων και το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 94: Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Η παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130) περί της επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, τροποποιείται, ως προς την ηµεροµηνία της επαναξιολόγησης, και η παρ. 8 του άρθρου 206 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως την 31η.12.2021.»