Νέες αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Νέες αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 22: Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρατείνεται έως και την 31η .3.2022 η διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Άρθρο 28: Παράταση της δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρατείνεται έως την 31η .3.2022 η αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας [άρθρο τέταρτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)]

Άρθρο 36: Παράταση δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού

Με τις διατάξεις του άρθρου 36, η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της δυνατότητας των δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Άρθρο 56: Μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες - Παράταση ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α’ 184), ως προς την απαγόρευση αναπροσαρμογής των μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Τα αναπροσαρμοσμένα ως άνω μισθώματα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2023. Ως προς τυχόν αυξημένες καταβολές που έλαβαν ή θα λάβουν χώρα εξαιτίας αυξήσεων μισθωμάτων συνεπεία αναπροσαρμογής αυτών έως τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης και κατά παρέκκλιση αυτής, η αναπροσαρμογή αυτή καταργείται και τα υπερβάλλοντα ποσά συμψηφίζονται έως την πλήρη απόσβεσή τους με τα καταβαλλόμενα μισθώματα του επόμενου ή των επόμενων ετών.».

Άρθρο 99: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών ΟΤΑ α’ βαθμού - Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου 99 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις παραίτησης από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και κένωσης της θέσης του αντιπροέδρου και γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, λόγω ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής από την παράταξη, παραίτησης από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, έκπτωσης ή θανάτου

Άρθρο 101: Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Τροποποίηση άρθρου 74 του ν. 3852/ 2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου 101 αποσαφηνίζεται η έννοια του συνδυασμού στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, δεδομένης της ύπαρξης συμπράξεων παρατάξεων, σύμφωνα με το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την συγκρότησή τους, διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ψήφων των συμπράξεων και θεσπίζεται η απώλεια αξιώματος ανεξάρτητου συμβούλου, ο οποίος κατέχει θέση στις επιτροπές και μετά την εκλογή του επανεντάσσεται στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε.

Άρθρο 102: Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου 102 συμπληρώνεται και τροποποιείται το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 που αφορά σε ζητήματα του τρόπου λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Άρθρο 103: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρατείνεται έως την 1η.3.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) σε κάθε δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 105: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020.

Με τις διατάξεις του άρθρου 105 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Άρθρο 106: Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19.

Με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρατείνεται ως την 31η.3.2022 η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Άρθρο 107: Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019.

Με τις διατάξεις του άρθρου 107 παρατείνεται έως την 30η .6.2022 η προθεσμία, που έχει παρασχεθεί στους λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για τους οποίους θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, για τη διάθεση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου, απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητηρίου και για τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017.

Άρθρο 108: Κατά χρόνο άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης -Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020.

Με τις διατάξεις του άρθρου 108 παρατείνεται ως την 1η.3.2022 η προθεσμία για την παροχή διοικητικής υποστήριξης που προβλέφθηκε με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 109: Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας δημοτικών ακινήτων – Τροποποίηση του άρθρου 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 109 λαμβάνεται μέριμνα για τους πυρόπληκτους με τη δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου κατά κυριότητα στο Δημόσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης πυρόπληκτων.

Άρθρο 111: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

Με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρατείνεται μέχρι την 30η .6.2022, η προθεσμία λήψης απόφασης των δήμων, των περιφερειακών ενώσεών τους και των περιφερειών περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, οι οποίοι στο εξής θα λειτουργούν και ως οργανισμοί προώθησης και διαχείρισης προορισμού.

Άρθρο 112: Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020.

Με τις διατάξεις του άρθρου 112 επεκτείνεται η δυνατότητα έκτακτης ρύθμισης του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) προκειμένου να καταλαμβάνει κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από την 15η.2.2020 έως την 30η.11.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021.

Άρθρο 113: Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. α` βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020.

Με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μέχρι και την 28η.2.2022.

 Άρθρο 175: Ρύθμιση για το μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Με τις διατάξεις του άρθρου 175 κατά πρώτη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Άρθρο 176: Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΟΤΑ α’ και βαθμού λόγω covid-19

1. Συµβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και µέχρι τις 31.3.2022 µε απόφαση της οικείας οικονοµικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη, µετά την παράταση, συνεδρίασή του. 

2. Η παράταση των συµβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συµβάσεις του είναι ενεργές κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούµενων. Επ’ αυτών δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), καθώς και οι περιορισµοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συµβάσεων, περιλαµβανοµένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004. 

3. Με απόφαση του οικείου Δηµάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος, να διατίθεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξηµένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες

Άρθρο 181: Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων «άγνωστου ιδιοκτήτη» από 0.Τ.Α. -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4821/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 181 προστίθενται τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα που εντάσσονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, στην κατηγορία των ακινήτων τα οποία είχαν περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της οριστικοποίησης ανακριβών εγγραφών ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» και των οποίων η κυριότητα επαναφέρεται αυτοδικαίως στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.