Νέες διατάξεις για τους ΟΤΑ σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Νέες διατάξεις για τους ΟΤΑ σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο:
"Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις".

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 81: Διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από φορείς διαχείρισης λιµένων

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που αντικειμενικά επέφερε η πανδημία σε φορείς εκμετάλλευσης και διαχείρισης λιμένων όσον αφορά στην εκκίνηση ή την περάτωση των διαδικασιών που υποχρεούνται να διενεργήσουν δυνάμει του ενωσιακού Κανονισμού 2017/352 περί παροχής λιμενικών υπηρεσιών αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ρητά ότι οι ανωτέρω φορείς δύνανται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, εφόσον έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες της προαναφερθείσας ενωσιακής νομοθεσίας, να προβούν στην ανανέωση των συμβάσεων λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου μέχρι την 31.12.2022. Επιπλέον, η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε εκείνους τους φορείς που δεν έχουν μέχρι σήμερα εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόψη έναρξη θα πραγματοποιηθεί αυστηρά εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν προς την υποχρέωση αυτή, τότε δύναται να επιβληθούν και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Τέλος, δεδομένου ότι συχνά εγείρονται δικαστικές διαμάχες επί των εν γένει διαδικασιών εφαρμογής του ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου, η  ρύθμιση αυτή προβλέπει τη δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων μέχρι οι σχετικές υποθέσεις να καταστούν αμετάκλητες.

Άρθρο 82: Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιµένος - Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4759/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 82 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κατασκευής κτιρίων που εξυπηρετούν τη Δημόσια Διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, που δεν περιγράφονται στις καθορισμένες χρήσεις γης του λιμένα. 

Άρθρο 121: Καθορισµός ανωτάτου ορίου αναπροσαρµογής µισθώµατος για εµπορικές και επαγγελµατικές µισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022
1. Για τις µισθώσεις ακινήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄50), επιτρέπεται, από την 1η.1.2022 έως και την 31η.12.2022, αναπροσαρµογή του µισθώµατος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του µισθώµατος του έτους 2021.
2. Η παρ. 1 καταλαµβάνει αναπροσαρµογές µισθώµατος που πραγµατοποιούνται µετά από την 1η.1.2022 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στις µισθώσεις µε εκµισθωτή: α) Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.), της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), ή β) εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των ονοµαστικών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων ή δικαιωµάτων ψήφου ανήκει, άµεσα ή έµµεσα, σε Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.), που διέπονται από τον ν. 4209/2013 (Α΄ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο στον φορολογικό τοµέα κράτος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµα65 τοδότησης της τροµοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 16Α του ν. 4557/2018 (Α΄139) και στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/1675 (L 254), γ) επιχείρηση εκµετάλλευσης εµπορικού κέντρου, µε την έννοια του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1093809/8296/1161/B0014/15.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.µ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.

Άρθρο 134: Παράταση ισχύος προϋπολογισµού Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
Ειδικά για το έτος 2022, η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), ως προς την ισχύ του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2022.