Νέες διευκρινίσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως προς το ν. 4782/2021

Νέες διευκρινίσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως προς το ν. 4782/2021

Με το αρ. πρωτ. 2339/16.4.2021 Έγγραφο της, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. παραθέτει διευκρινίσεις σχετικά με την τροποποίηση του ν.4412/2016 των δημοσίων συμβάσεων από το ν.4782/2021 (A’ 36).
Οι σημαντικότερες είναι:
  1. Παραμένει η κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% για συμβάσεις άνω των 1.000,00 ευρώ.
  2. Διατηρείται η έννοια της τεχνικής επάρκειας, ωστόσο αυτή δεν ορίζεται ρητά, ούτε προβλέπεται η εξειδίκευσή της με διατάξεις δευτερογενούς δικαίου, η δε κρίση περί ύπαρξης ή μη αυτής επαφίεται αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή.
  3. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών ή επισημάνσεων, που δόθηκε με την τροποποίηση του άρθρου 102 του ν.4412/2016, πρέπει να μην οδηγεί σε αθέμιτο πλεονέκτημα στον υποψήφιο ανάδοχο σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
  4. Τονίζεται ότι για τις συμβάσεις ήσσονος αξίας κάτω των 2.500,00 ευρώ, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.4270/2014, άρα να εκδίδονται τα πρωτογενή αιτήματα, τα τεκμηριωμένα και οι Α.Α.Υ., αλλά καταργούνται τα έγγραφα του ν.4412/2016 ήτοι η πρόσκληση, η απόφαση ανάθεσης, η σύμβαση και η παραλαβή των προμηθειών ή των υπηρεσιών.
Παράλληλα η Αρχή ενημερώνει τους φορείς, ότι την 1η Ιουνίου θα είναι διαθέσιμα τα νέα πρότυπα έγγραφα  των τευχών διακήρυξης.