Νέο πλαίσιο αξιολόγησης και στοχοθεσίας για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης και στοχοθεσίας για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».

Με τις διατάξεις του μέρους Α’ (άρθρα 3,4)  του εν λόγω νομοσχεδίου, οριοθετούνται  οι δεξιότητες εκείνες που αποτελούν το σημείο αναφοράς του συνόλου των διαδικασιών ανθρωπίνου δυναμικού στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως επιλογή προσωπικού και αξιολόγηση, ενώ με τις διατάξεις του μέρους Β’ (άρθρα 5-15) καθιερώνεται ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης και στοχοθεσίας με διττό στόχο: αφενός τον προσδιορισμό του επιπέδου των δεξιοτήτων εκάστου υπαλλήλου, συναρτήσει των αρμοδιοτήτων της μονάδας του και αφετέρου, τη διαμόρφωση των πρωτοβουλιών εκείνων που είναι απαραίτητες για τη συνεχή ανάπτυξη και ενδυνάμωση του υπαλλήλου, χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση με βαθμούς και επιδόσεις.

Πέραν των ως άνω, παρατίθενται σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 28: Αναστολή μείωσης προσωπικής διαφοράς κατά την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, για τους υπάλληλους οι οποίοι διατήρησαν ως προσωπική τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που δικαιούνταν στις 31.12.2015 και του βασικού μισθού ή των τακτικών μηνιαίων αποδοχών που προέκυψαν σε εφαρμογή του ν. 4354/2015, αναστέλλεται ο συμψηφισμός, από 1.6.2022 έως 31.5.2024, της προσωπικής διαφοράς από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους, προκειμένου να μην αποτελεί ο ως άνω συμψηφισμός επιβαρυντικό παράγοντα κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4795/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 40, ρυθμίζεται η περίπτωση αδυναμίας σύστασης ή λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

 Άρθρο 48: Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

 Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), περί τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων τους, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Άρθρο 51: Συµβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4765/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρέχεται η δυνατότητα σε προσωπικό με συμβάσεις ΙΔΟΧ που προσελήφθη για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 να λαμβάνει μέρος σε διαδικασία προσλήψεων ΙΔΟΧ σε περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες λόγω εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας ή λόγω κήρυξης της περιφερειακής ενότητας ή συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών με την ταχεία κάλυψη των οικείων θέσεων και από προσωπικό που διαθέτει εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε  κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων δε δύναται να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του του π.δ. 164/2004. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις διαδικασίες νέων προσλήψεων της παρ. 3 του άρθρου 36 που έχουν εκκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.