Νομική υποστήριξη αιρετών Δήμων-Επικαιροποιημένη εγκύκλιος

Νομική υποστήριξη αιρετών Δήμων-Επικαιροποιημένη εγκύκλιος

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.:90978/ 23-12-2022 Εγκύκλιος 763 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Νομική υποστήριξη αιρετών Δήμων".

Με την παρούσα εγκύκλιο επικαιροποιείται με έναν εύχρηστο για τους ενδιαφερομένους τρόπο, η με αριθμ. 273 (αριθμ. πρωτ. 25837/19-4-2022) εγκύκλιος «Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων», η οποία έλαβε Α.Δ.Α.: 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ. Η επικαιροποίηση αφορά στην προσθήκη συγκριμένων διευκρινίσεων που κρίθηκαν αναγκαίες μετά από ερωτήματα που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και χρήζουν απαντήσεων. Οι νέες διευκρινήσεις που προστίθενται στην αρχική εγκύκλιο επισημαίνονται διακριτά με υπογράμμιση, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους.