Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων και λοιπές σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων και λοιπές σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Με τις διατάξεις του παρόντος τίθεται ένα νέο πλαίσιο αναφορικά με την προστασία των ζώων συντροφιάς, την ευζωίας τους, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και προβλέπονται στρατηγικές για τη δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας.

Εφεξής, οι δήμοι ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα και στις αρμοδιότητές τους προστίθενται:

(α) Η περιοδική σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δήμων που θεσπίζονται με τον παρόντα προς τον σκοπό της ευζωίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, καθώς και της πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων κάθε δήμου. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων που απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης.

(β) Η συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο ΕΜΖΣ με στόχο ιδίως (βα) την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε κατάλληλα διαμορφωμένα καταφύγια που είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς της περ. (γ) της παρ. 23 του άρθρου 2, (ββ) τον εμβολιασμό, τη στείρωση και τη σήμανση αδέσποτων ζώων, (βγ) την περίθαλψη με υποστήριξη κτηνιάτρου των ασθενών ή τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (βδ) τη μέριμνα για την υιοθεσία τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον και (βε) την εν γένει υλοποίηση κάθε σχετικής δράσης προς τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του παρόντος.

(γ) Η σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προστασίας αδέσποτων ζώων για τις ανάγκες ενημέρωσης και τεχνικής κατάρτισης των απασχολούμενων υπαλλήλων του δήμου.

(δ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και αδέσποτων, στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς και γενικότερα στην προαγωγή της φιλοζωίας.

(ε) Η υποβολή ετήσιας αναφοράς στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και δράσεων που συνοδεύεται από απολογισμό της απορρόφησης των επιμέρους κονδυλίων. Η χρηματοδότηση των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 11 δύναται να εξαρτάται από την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και των εν γένει δράσεων κάθε δήμου.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των δήμων περιγράφονται στο άρθρο 10: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήµων, ενώ με το άρθρο 11: Χρηµατοδότηση των δήµων - Πρόγραµµα «ΑΡΓΟΣ» του ψηφισθέντος νομοσχεδίου θεσπίζεται ειδικό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προς υλοποίηση των νέων επιχειρησιακών προγραµµάτων.

Περαιτέρω, παρατίθενται ως κατωτέρω λοιπές σημαντικές διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ:

Άρθρο 48: Έννοια «φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης» - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) πλέον δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 49: Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσµων δήµων και νοµικών προσώπων Ο.Τ.Α

1. Για τη συνοµολόγηση δανείων µεταξύ του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των συνδέσµων δήµων και των νοµικών προσώπων Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων, η εξυπηρέτηση των οποίων, ανεξαρτήτως εκχώρησης εσόδων εκ µέρους των δικαιούχων, καθώς και η κάλυψη των κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και εξόφλησης, χρηµατοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείων, δεν εφαρµόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και το π.δ. 169/2013 (Α΄ 272). Κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησης του δανείου στον δικαιούχο φορέα από το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων και για τη σύναψη αυτού, απαιτείται απόφαση αποδοχής των όρων του µόνο από την οικονοµική επιτροπή του Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, ή από το διοικητικό συµβούλιο στην περίπτωση συνδέσµου δήµων ή νοµικού προσώπου Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση του άρθρου 176 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Η απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που ακολουθεί για τη σχετική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α., αποτελεί δεσµευτική εισήγηση προς το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο.

2. Η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Ο.Τ.Α. δικαιούχου φορέα της παρ. 1, εφόσον απαιτείται αναµόρφωση του τεχνικού προγράµµατος αυτού, αποτελεί δεσµευτική εισήγηση προς το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο.

Άρθρο 50: Ρύθµιση για τον µηχανισµό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 50 διευρύνονται οι περιπτώσεις των δαπανών που εξαιρούνται από τον υπολογισμό των χρηματικών ποσών που οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να καταθέτουν στους ειδικούς λογαριασμούς κάλυψης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους με την προσθήκη των δαπανών που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους ή έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι στους ειδικούς λογαριασμούς μεταφέρονται τα ποσά των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που οφείλονται, με υπαιτιότητα των ΟΤΑ. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 30ης.6.2021, ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών δεν υποχρεούται να καταθέσει, εντός δεκαπενθημέρου από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, το απαιτούμενο χρηματικό ποσό στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Προβλέπεται δε ότι ποσά που έχουν κατατεθεί μπορούν να αποδεσμευτούν, κατόπιν σχετικής αίτησης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α., που υποβάλλεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Άρθρο 51: Χρηµατικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρατείνεται από την 1.7.2021 έως την 30.6.2022 η δυνατότητα παροχής από δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων.

Άρθρο 52: Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο προσωπικού των φορέων του Δηµοσίου

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται ενιαία για όλους ή για µερικούς φορείς του Δηµόσιου Τοµέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισµού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου ή ειδικότητας του µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους. Με το διάταγµα του πρώτου εδαφίου δύναται να αντιστοιχίζονται οι υφιστάµενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων µε τους νέους κλάδους και ειδικότητες και να καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάµενων κλάδων και ειδικοτήτων για τους φορείς της παρ. 3.

2. Η Επιτροπή Θεµάτων Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της παρ. 1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή µη του διατάγµατος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων οργανικών µονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Εντός δύο (2) µηνών από τη θέση σε ισχύ του διατάγµατος της παρ. 1, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισµών και των Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρµογή των ψηφιακών οργανογραµµάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α΄224). Νέοι Οργανισµοί και Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας εκδίδονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο διάταγµα της παρ. 1.

4. Από τη θέση σε ισχύ του διατάγµατος της παρ. 1 καταργούνται: α) το π.δ. 37α/1987 (Α΄ 11), β) το π.δ. 22/1990 (Α΄ 7), γ) το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και δ) η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180).

Άρθρο 53: Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού

Θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που έχουν εγκριθεί µε πράξεις υπουργικού συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) έως τη δηµοσίευση του παρόντος, πληρούνται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 28 και τα άρθρα 29 έως 35 και 43 του ν. 4765/2021 (Α΄6), εφαρµοζοµένων, κατά περίπτωση, των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) κατά το µέρος που αφορούν σε διορισµούς ή προσλήψεις προστατευοµένων προσώπων σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και των δύο βαθµών και ν.π.ι.δ. που προσλαµβάνουν προσωπικό µέσω Α.Σ.Ε.Π., του άρθρου 3 του αυτού νόµου, καθώς και των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Για θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, για τις οποίες έχει δηµοσιευθεί σχετική προκήρυξη από το Α.Σ.Ε.Π. έως τη δηµοσίευση του παρόντος, εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 2643/1998 κατά το µέρος που αφορούν σε διορισµούς ή προσλήψεις προστατευοµένων προσώπων σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και των δύο βαθµών και Ν.Π.Ι.Δ.. που προσλαµβάνουν προσωπικό µέσω Α.Σ.Ε.Π..

 Εξακολουθούν να ισχύουν πράξεις υπουργικού συµβουλίου της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης για θέσεις προσωπικού, µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν εκδοθεί πριν από το έτος 2020, για τις οποίες δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη και έχουν αποσταλεί σχετικά αιτήµατα στο Α.Σ.Ε.Π. έως τις 31.12.2021. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται µε τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 58: Δικαίωµα ειδικής άδειας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007

Άρθρο 60: Άδεια χωρίς αποδοχές - Διευκολύνσεις υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 8 και προσθήκη παρ. 1Α του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)

Με τις διατάξεις των άρθρων 58-60 επέρχονται αλλαγές ως προς τις θεσμοθετημένες άδειες των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3584/2007.

Άρθρο 59: Δικαίωµα µείωσης ωρών εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 εισάγεται η δυνατότητα μείωσης ωρών εργασίας μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) στους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.3584/2007, κατόπιν αίτησής τους με ανάλογη μείωση των αποδοχων τους και για μέγιστη χρονική διάρκεια (5) έτη.

Άρθρο 62: Παράταση διάρκειας Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»

Η διάρκεια του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.3.2022

Άρθρο 63: Κυρώσεις σε βάρος συνδυασµών και υποψηφίων εκλογών δηµοτικών και περιφερειακών αρχών - Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3870/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 63 εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα ειδικών διοικητικών κυρώσεων και για λόγους ισότιμης μεταχείρισης και κρίνεται αναγκαίο η μείωση των προστίμων να ισχύσει αναδρομικά από 25.3.2019.

Άρθρο 64: Προγραµµατικές συµβάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 προστίθεται η εταιρεία ΓΑΙΛΟΣΕ Α.Ε. και με τη σύμπραξη της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε., όπου απαιτείται σύμφωνα ν. 3891/2010 (Α’ 188), μεταξύ των εταιρειών με τις οποίες είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους με τους δήμους, τις περιφέρειες, τους συνδέσμους δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών, τις περιφερειακές ενώσεις δήμων, την Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και ‘Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, τα νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και η ‘Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, την ‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), και τις επιχειρήσεις των ο.τ.α. που ανήκουν στο δημόσιο Τομέα, τα δημοτικά και Περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και τα κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Άρθρο 65: Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη µελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 1069/1980

Με τις διατάξεις του άρθρου 65 προβλέπεται η απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης των επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), χωρίς να εκπονηθεί μελέτη ή να πραγματοποιηθεί κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, από την οικεία Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 66: Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισµό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου

1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειµένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που µέχρι σήµερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, το αργότερο µέχρι τις 31.12.2021.

2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171) στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α΄ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 (A΄246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύµφωνα µε την παρ. 1, διαγράφεται το σύνολo των προστίµων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών µέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά µέτρα, υπολογιζόµενα από 1ης.1.2020, µέχρι την ηµεροµηνία της δήλωσης, µε πρόστιµο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών µέτρων αυτού του διαστήµατος.

3. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα µητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά µέτρα, το αργότερο µέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που προκύπτουν από τα οριζόµενα στην παρ. 2, καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.

5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).

Άρθρο 67: Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων τους - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των διοικητικών συµβουλίων των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων µπορεί να λαµβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) β) είτε µε τηλεδιάσκεψη µε κάθε πρόσφορο µέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συµβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα ισχύοντα υγειονοµικά µέτρα. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συµβουλίων της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα µε έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόµιµες.»

Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων και λοιπές σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την προστασία των ζώων συντροφιάς, στο οποίο προβλέπονται νέες αρμοδιότητες Δήμων και λοιπές σημαντικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα