Ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. Πρωτ.: 81921 - 9.11.2021 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο:
"Ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.".

Με τα ανωτέρω, αποφασίζεται η ολοκλήρωση εφαρμογής μέχρι την 31η Ιουλίου 2021, της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας και Νομικών τους Προσώπων, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-2020 (ΦΕΚ Β΄ 3238) και 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 (ΦΕΚ 2091 Β΄) Αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Δημοσιεύτηκε Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ της χώρας και Νομικών τους Προσώπων, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Διαβάστε περισσότερα