Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ.Πρωτ.:55767 - 24.08.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών".

Με το παρόν έγγραφο και εν όψει της κατάρτισης των ολοκληρωμένων πλαισίων δράσης έτους 2023, λόγω τροποποίησης των κωδικών εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Δήμων και προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η παρακολούθηση των προϋπολογισμών, παρατίθεται αντιστοίχιση των κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων στοχοθεσίας  οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 των δήμων και των νπδδ αυτών με τους κωδικούς τους προϋπολογισμού.

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών

Επικαιροποιημένο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με αντιστοίχιση των κατηγοριών των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 των δήμων και των νπδδ αυτών με τους κωδικούς τους προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα