Παράταση για τη συνεδρίαση οργάνων αξιολόγησης Α Κύκλου Κινητικότητας

Παράταση για τη συνεδρίαση οργάνων αξιολόγησης Α Κύκλου Κινητικότητας

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1302 /οικ.8139-24.04.2024 3ης εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του ΕΣΚ» , δημοσιεύτηκε κατεπείγον η με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1305 /οικ.8465-29.04.2024, 4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες αργίες λόγω του Πάσχα αλλά και της Πρωτομαγιάς που μεσολαβούν μέχρι την 15η/5/2024.
Ως εκ τούτου, τα τριμελή όργανα αξιολόγησης επιτρέπεται νομίμως να συνεδριάσουν και μετά την 15η/5/2024 και σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρόνου από το πέρας της προβλεπόμενης ως άνω προθεσμίας, εφόσον βέβαια δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση των οργάνων αυτών μέχρι και την 15η /5/2024, βάσει των σχετικών διατάξεων που ρητώς αναφέρονται στην 3η σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Ωστόσο κατ'΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 και 13 του αρ. 6 του ν. 4440/2016, οι αποφάσεις απόσπασης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και οι αποφάσεις μετάταξης θα πρέπει να έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης ή να έχουν δημοσιευτεί μέχρι τις 30/6/2024 και εν προκειμένω, λόγω αργίας της 30ης/6/2024, μέχρι την 1η/7/2024.
Σε περίπτωση που το αρμόδιο τριμελές όργανο αξιολόγησης συνεδριάσει μετά την 15η/5/2024, θα πρέπει να υπάρχει σχετική αιτιολογία που θα καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης.