Παράταση επιχορήγησης Δήμων για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Παράταση επιχορήγησης Δήμων για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1797 - 29.04.2021) η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης επιχορήγησης Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Πιο συγκεκρικριμένα αναφέρεται:
'Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ.74652/5.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.'