Παράταση καταγραφής των στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς του Δημοσίου τομέα

Παράταση καταγραφής των στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς του Δημοσίου τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 6479) η υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125111/1664  - 29.12.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: "Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.".

Με την παρούσα, αποφασίστηκε η παράταση μέχρι την 31η.3.2022 της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α΄ 88), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
Με την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας, αναστέλλονται αναδρομικά από την 1.1.2021 και μέχρι την 31.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

Παράταση καταγραφής των στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς του Δημοσίου τομέα

Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατάθηκε η προθεσμία ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα