Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων καθορισμού επιφανείας

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων καθορισμού επιφανείας

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.4790/21 (ΦΕΚ 48/31.03.2021 τεύχος Α’) Οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α' 204) αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους, έως την 30ή.6.2021.
  1. Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων αδήλωτων τ.μ. προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού έως 30/6/2021.
  2. Παράταση διάρκειας των συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται για την εκκαθάριση των δηλώσεων αδήλωτων τ.μ. έως 30/6/2021.

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων καθορισμού επιφανείας

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α' βαθμού έως τις 30/6/2021

Διαβάστε περισσότερα