Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση του COVID-19 και λοιπές αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις

Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση του COVID-19 και λοιπές αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 134), ο Νόμος 4821/2021, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Παρατίθενται ως κατωτέρω οι σημαντικότερες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.:

Άρθρο 49: Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από ΟΤΑ, τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 προβλέπεται η αυτοδίκαιη επαναφορά της κυριότητας των κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων τα οποία περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της οριστικοποίησης ανακριβών εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθμού στους οποίους ανήκαν και η πραγματοποίηση των σχετικών εγγραφών στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, από τα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία μετά την προσκόμιση από τον οικείο Ο.Τ.Α. διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου Ο.Τ.Α. και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κατά τόπο κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» που αφορούν στα ίδια ακίνητα και την οριστικοποίησή τους.

Άρθρο 57: Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων - Δ.Ι.Ε.Κ. - Σ.Δ.Ε. - Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ και κατάργηση της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 τακτοποιείται το ζήτημα του τρόπου κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας α) σε σχολικές μονάδες και β) στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και στα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.). Συγκεκριμένα, η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό της περ. α) από ειδική πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμεται κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταφέρονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.

Άρθρο 58: Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), που χορηγήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σε νομικά πρόσωπα αυτών, και των οποίων η ισχύς λήγει ή έληξε εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 10.9.2021, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4305/2014 (Α’ 237).

Άρθρο 59: Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτών, εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και της μετεξέλιξης αυτής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Άρθρο 60: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Με τις διατάξεις του άρθρου 60 ρυθμίζεται το ζήτημα της παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Άρθρο 61: Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

Οι περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), ως προς το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν εφαρμόζονται για τις συναφθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4735/2020 (Α’ 197) συμβάσεις προσωπικού των αναπτυξιακών εταιρειών της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Άρθρο 62: Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 1.6.2021 έως 31.7.2021, δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 63: Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Αναστέλλεται η παρακράτηση πέντε (5) ενδεκατημορίων για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων, που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Η εξόφληση των πέντε (5) ενδεκατημορίων, των οποίων η παρακράτηση αναστέλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, πραγματοποιείται άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2022.

Άρθρο 64: Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, η προθεσμία που έχει παρασχεθεί στους λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για τους οποίους θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, για τη διάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου, της απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητηρίου και για τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141).

Άρθρο 65: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Παρατείνεται έως την 30η.9.2021, καθώς συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19, η δυνατότητα διάθεσης από τους δήμους ποσοστού έως πενήντα τοις εκατό (50%) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που δεν μπορούν να καλύπτονται από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους και για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2021. Παράλληλα, παρατείνεται, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών πανδημίας του κορωνοϊού covid-19, και πάντως όχι πέραν της 3Οης.9.2021

α) η δυνατότητα χρήσης από τους δήμους εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους και ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19 και

β) η δυνατότητα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021, στους δήμους που έχουν υστέρηση των ιδίων εσόδων τους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών αυτών με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Άρθρο 86: Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ δύναται να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι αρμόδιες αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος των κατ’ οίκον εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης τους, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντονισμού επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τους Υπεύθυνους για τον συντονισμό της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και τους υπεύθυνους των αρμοδίων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον κορωνοϊό COVID-19 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 50/2019 (Α’ 260), διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς τους. Αναφορικά με την αποζημίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας, που απασχολείται στο πρόγραμμα των κατ’ οίκον εμβολιασμών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 266 του ν. 4798/2021 (Α’ 68). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται κάθε συναφές θέμα με τον τρόπο προσδιορισμού, καταβολής και εκκαθάρισης της αποζημίωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του προσωπικού των ΟΤΑ που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση του COVID-19 και λοιπές αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4821/2021, βάσει του οποίου δύνανται να παραταθούν οι συμβάσεις ΙΔΟΧ λόγω COVID-19 και προβλέπονται σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα