Παρατάσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

Παρατάσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Α’ 187) ο Νόμος 4975/2022: «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 25: Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου25, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022: η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 42: Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 42 παρατείνεται, έως την 31η.12.2022, η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19.

Άρθρο 44: Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.(διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)

Άρθρο 59: Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού

Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της δυνατότητας των δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 82: Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρατείνεται έως την 15η.01.2023 η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού καταστήματος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Παρατάσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

Παράταση δυνατότητας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παράταση διενέργειας υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου και επίδειξης πιστοποιητικών κατά του COVID-19 και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα