Παρατείνεται η από 05.08.2021 Π.Ν.Π. έως τις 20 Αυγούστου 2021

Παρατείνεται η από 05.08.2021 Π.Ν.Π. έως τις 20 Αυγούστου 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. 1019/4/24-η’ - 12.08.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3746), βάσει της οποίας παρατείνεται εκ νέου η ισχύς της από 05.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών, έως και την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.