Παρατείνεται η δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Παρατείνεται η δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α΄208), ο Νόμος 4850/2021, με τίτλο: " Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις."

Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του προαναφερθέντος νόμου, παρατείνεται από τη λήξη της η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης από τους δήμους πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ώστε να μην τεθεί σε διακινδύνευση ούτε η βιωσιμότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά ούτε και η αποτελεσματικότητα των μέτρων τήρησης αποστάσεων.Ιδίως αναφέρεται: 
'
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ύστερα από αίτηση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παραχώρησης, και η παρ. 1 του άρθρου 65 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την 31η.12.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου Δήμου, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογήν της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό
.» '

Παρατείνεται η δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Με τις διατάξεις του Ν.4850/2021, παρατείνεται η δυνατότητα στους Δήμους να παραχωρούν κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα