Ποιοι οι δικαιούχοι διορισμού στο Δημόσιο, λόγω των πυρκαγιών Ιουλίου/ Αυγούστου 2021

Ποιοι οι δικαιούχοι διορισμού στο Δημόσιο, λόγω των πυρκαγιών Ιουλίου/ Αυγούστου 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 4579), Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: " Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής, β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων, δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του εικοστού άρθρου του τρίτου μέρους της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).".

Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται ως δικαιούχοι διορισμού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 4765/2021, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005, τα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.

Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία εισαγωγής για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.

Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα», όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμό του οικείου φορέα.

Ποιοι οι δικαιούχοι διορισμού στο Δημόσιο, λόγω των πυρκαγιών Ιουλίου/ Αυγούστου 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εξειδικέυονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά διορισμού στο Δημόσιο συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021.

Διαβάστε περισσότερα