Ποιοι υποχρεούνται σε λήψη πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας

Ποιοι υποχρεούνται σε λήψη πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/34/3041 - 28.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α΄62)".

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4795/2021,περί συστήματος εσωτερικού ελέγχου και σε συνέχεια της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με την οποία αποφασίστηκε η οργάνωση ειδικού προγράμματος για την «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» το οποίο υλοποιείται από τις 07/07/2021, τα υπηρετούντα στελέχη στις Μ.Ε.Ε.(Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου) των Φορέων του Δημόσιου Τομέα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, μόνιμοι ή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή ένστολο προσωπικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, υποχρεούνται να λάβουν την σχετική πιστοποίηση μέχρι τις 07/07/2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω Μονάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  παρακαλούνται να  να υποβάλουν το αργότερο έως την Παρασκευή 11/03/2022, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr:
α) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις Μ.Ε.Ε. της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους και
β) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με τα στοιχεία των υπηρετούντων στελεχών στις Μ.Ε.Ε. της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία excel.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για τις κατά λόγο αρμοδιότητάς τους ενέργειες, προς ενημέρωση των οικείων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Συνδέσμους), τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων από αυτούς και την αποστολή των ως άνω απαιτούμενων ενιαίων συγκεντρωτικών πινάκων.