Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027

Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526 - 31/01/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 - 2027".

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας :
α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού,
β. Το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
γ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,
δ. Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα σχέδια για τον Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων θα πρέπει να υποβληθούν στην εφαρμογή που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού συμπεριλαμβανομένων των εποπτευομένων φορέων τους.

Με την ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 (ΑΔΑ Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. δόθηκαν οδηγίες προκειμένου οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου να προβούν στις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, με τους νέους κλάδους και ειδικότητες.
Εν προκειμένω, στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2024-2027 και δεδομένου ότι η προθεσμία για την έκδοση των πράξεων αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών ή των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των φορέων, ήτοι η 17η.02.2023, εκτείνεται πέραν των προθεσμιών υποβολής των σχεδίων του Πολυετούς Προγραμματισμού οι φορείς που δεν έχουν προβεί στην έκδοση των ανωτέρω πράξεων θα υποβάλουν τα σχέδια με τους κλάδους και ειδικότητες που ίσχυαν πριν την έκδοση του νέου προσοντολογίου. Στην περίπτωση που οι φορείς έχουν ήδη προβεί στην έκδοση των πράξεων αντιστοίχισης θα υποβάλλουν τα σχέδια βάσει του νέου προσοντολογίου.

Πριν την υποβολή των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το σχέδιο, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων:
- για θέσεις των Δήμων: απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και των ΝΠΔΔ των Περιφερειών: απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
- για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ως άνω αποφάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που θα υποβληθούν μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής ( «Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά σχέδια»), χωρίς να απαιτείται η αποστολή αυτών ή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην παρούσα φάση.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον πολυετή προγραμματισμό τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους, ως «εποπτεύοντες» αυτών φορείς.

Ως προθεσμία υποβολής των σχεδίων του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων, ορίζεται το διάστημα από 01/02/2023-20/02/2023.