Πράσινο Ταμείο: Β' πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Σ.Φ.Η.Ο.

Πράσινο Ταμείο: Β' πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Σ.Φ.Η.Ο.

Αναρτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η Β' πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021.

Με την παρούσα πρόσκληση, καλούνται οι φορείς εκπόνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης
Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, 2η
Πρόσκληση «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», Άξονας Προτεραιότητας
2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 3.000.000,00€ για το έτος 2021. Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας (1) μόνο πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων ή Περιφερειακή Ένωση Δήμων το ανώτατο συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που δικαιούται κάθε επιμέρους Δήμος μεμονωμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» για τη χρηματοδότηση των ΣΦΗΟ.
Στην περίπτωση που ορίζεται ως φορέας εκπόνησης Π.Ε.Δ., απαιτείται να γίνει προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δικαιούχων ΟΤΑ και της ΠΕΔ.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 11η Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).