Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.:6783 - 27/01/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών".

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παρακαλούνται οι φορείς  για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2023, για τις κατηγορίες:
από ίδιους πόρους (για ΝΠΙΔ εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης)
ανταποδοτικού χαρακτήρα και
με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών. 

Αρμόδια συλλογικά όργανα για τη λήψη των αποφάσεων, κατόπιν της ισχύος του ν.5013/2023, είναι τα εξής:
για θέσεις των Δήμων: το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο
• για θέσεις των Περιφερειών: το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο
• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών: το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο
• για θέσεις των ΝΠΙΔ: το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο. Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

Τα αιτήματα των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και όχι από τους φορείς, αποκλειστικά μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» και σε ενιαίο αρχείο.