Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4997/2022 "Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 219),  ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II», πριν την έναρξή της, το πρόγραμμα της ημερήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, καταχωρίζοντας τις ώρες έναρξης και λήξης της απασχόλησης αυτής, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η τήρηση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου ελέγχεται μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 74 του ν. 4808/2021 (Α’ 101). Aν ο εργοδότης δεν τηρήσει την ως άνω υποχρέωση, εφαρμόζονται τα άρθρα 71 και 72 του ν. 3850/2010 (Α’ 84).