Προσαύξηση (70) ευρώ στις αποδοχές αιρετών από 1/1/2024

Προσαύξηση (70) ευρώ στις αποδοχές αιρετών από 1/1/2024

Με το υπ’ αριθ. 2/5216/ΔΕΠ/14.02.2024 έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνεται  πως, από 01-01-2024 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρονται ρητά στην παρ.2 του άρθρου 22 του ν.4354/2015, το ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ θα προσαυξήσει τις διαμορφωθείσες κατά την 31-12-2023 αποδοχές αυτών. (Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γενικού Γραμματέα)

Προσαύξηση (70) ευρώ στις αποδοχές αιρετών από 1/1/2024

Με το υπ’ αριθ. 2/5216/ΔΕΠ/14.02.2024 έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνεται πως, από 01-01-2024 τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνουν εβδομήντα (70) ευρώ προσαυξημένες αποδοχές.

Διαβάστε περισσότερα