Προϋποθέσεις έκδοσης και προδιαγραφές λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια

Προϋποθέσεις έκδοσης και προδιαγραφές λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθμ. Γ.Π. Δ11οικ./59903 - 12.08.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3851), με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και οι όροι λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολεία.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) δύνανται κατ’ εξαίρεση να στεγάζονται σε χώρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, λειτουργώντας μετά τη λήξη του Ωρολογίου Προγράμματος της οικείας σχολικής μονάδας. Αν η τελευταία λειτουργεί ως Ολοήμερο Σχολείο, το Κ.Δ.Α.Π. που χρησιμοποιεί τις κτιριακές της εγκαταστάσεις, λειτουργεί υποχρεωτικά μετά τη λήξη του Ολοήμερου Προγράμματος. Φορέας λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. δύναται να είναι ο οικείος Δήμος ή νομικό του πρόσωπο. Αν Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις σχολικής μονάδας που δεν λειτουργεί ως Ολοήμερο Σχολείο και αποφασιστεί ότι η σχολική αυτή μονάδα θα λειτουργεί από το επόμενο σχολικό έτος ως Ολοήμερο Σχολείο, το Κ.Δ.Α.Π., οφείλει να προβεί σε αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας του, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2332), στην περίπτωση που το ωράριο λειτουργίας του, όπως αυτό προβλέπεται στην οικεία άδεια λειτουργίας, συμπίπτει με αυτό του Ολοήμερου Σχολείου.

Τα Κ.Δ.Α.Π. που κατά τη δημοσίευση της παρούσας λειτουργούν σε δημόσια σχολικά κτίρια, βάσει ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση την άδεια αυτή, η αναθεώρηση της οποίας επιβάλλεται στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ.Π. Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης. Οι δομές του προηγούμενου εδαφίου διέπονται κατά τη λειτουργία τους από τα άρθρα 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και από το άρθρο 7 της ίδιας απόφασης, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Προϋποθέσεις έκδοσης και προδιαγραφές λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια

Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και οι όροι λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολεία.

Διαβάστε περισσότερα