Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2332) η ΚΥΑ, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. δύναται να είναι οι δήμοι και νομικά πρόσωπα αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία της παιδικής ηλικίας, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), φυσικά πρόσωπα καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ενώ προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. είναι η προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας.

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής
του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 (Β΄ 152) υπουργικής απόφασης.

Αναλυτικά οι προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΚΥΑ.