Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.

Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2240) ΚΥΑ, σχετικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές λειτουργίας των  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

Επισημαίνεται πως φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύναται να είναι οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σκοπός των οποίων
είναι η προστασία και υποστήριξη των παιδιών και εν γένει των ατόμων με αναπηρία, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ενώ προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία τους είναι η προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας.

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 (Β΄ 152) υπουργικής απόφασης.

Αναλυτικά οι προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΚΥΑ.