Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα

Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημοσίου Τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2973) Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίζεται το  περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα,ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης και ο τύπος του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας.

Ως «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» ορίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων επί του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου
Τομέα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, το οποίο  θα
συμβάλλει ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα «Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing- IPPF) και το σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και να αναβαθμίσουν την ποιότητα άσκησης των σχετικών καθηκόντων από τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή του δημόσιου τομέα.

Δικαίωμα παρακολούθησης του Προγράμματος Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι των Φορέων του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021, οι απασχολούμενοι σε αυτούς με συμβάσεις απασχόλησης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, το ένστολο προσωπικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Φορέων αυτών.