Πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ" - Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ" - Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 4813) η υπ' Αριθμ.ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707 - 06/09/2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων".

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του, η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ ΕΕ, και την παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ ΕΕ) και παράλληλα η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης ποσοστού 3% της ωφέλιμης επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Τα κτίρια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται κατ’ ελάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης «Β», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:
α. Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση των κτιρίων του καταλόγου κτιρίων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση (https://ypen.gov. gr/energeia/energeiaki-exoikonom isi/ktiria/katalogosdimosion/),
β. οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι συμπράξεις αυτών (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-).

Η υποβολή των αιτήσεων ένταξης από τους Δικαιούχους Φορείς στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεσμεύουν μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης τους Δικαιούχους Φορείς για τη συνομολόγηση του Επενδυτικού Δανείου.  Το φυσικό αντικείμενο των έργων πρέπει να αφορά σε παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τις οποίες πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 4 του ν.4122/2013 και να τηρούνται οι κατευθύνσεις που θα περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση.

Στο Παράρτημα της εν λόγω απόφασης, έχει προσαρτηθεί Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα "ΗΛΕΚΤΡΑ", με αναλυτική παράθεση των όρων συμμετοχής.