Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων - Διαδικασία

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων - Διαδικασία

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3327) η υπ' Αριθμ. 41797 - 23.06.2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: "Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄ 3352).".

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
α) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν αντίστοιχων εγκρίσεων της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο δήμο και για το προσωπικό της περ. β) κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με τις ως άνω εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/ και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.
Σε περίπτωση έγκρισης ανθρωποωρών από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.
Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα. Σε περίπτωση που ο μέγιστος αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν δεν έχει εξαντληθεί από τον φορέα, η οικεία Οικονομική Επιτροπή δύναται να λάβει συμπληρωματική απόφαση για την κάλυψη και λοιπών θέσεων, τηρουμένων των οριζομένων στην εκάστοτε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Αναλυτικά η διαδικασία πρόσληψης στην εν λόγω ΚΥΑ.