Ρυθμίσεις θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.

Ρυθμίσεις θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.4964/2022 "Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις" και προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των δήμων, που αντιμετώπισαν δημοσιονομικά προβλήματα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν λόγω της αύξησης των δαπανών και μείωσης των εσόδων, να καταρτίσουν προϋπολογισμούς για το έτος 2023 εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ορίζεται πως εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παρ.1,2 του άρθρου 15 του Ν.4915/2022 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4917/2022, για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2023.

Παρατίθενται ως κατωτέρω, προς υπενθύμιση, οι εν λόγω διατάξεις:

Άρθρο 15: Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α.και νομικών τους προσώπων (Ν.4915/2022)

1. Ειδικά για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών των δήμων, καθώς και το ειδικό τέλος της παρ. Α'1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 129), μπορούν να διατίθενται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν μπορούν να καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο, τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ' οιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022, η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, ή να εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων,συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. (Ν.4917/2022)

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/ 1975 (Α' 74), περί της χρήσης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, έως την 30ή.6.2022, οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.