Σε ΦΕΚ νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις

Σε ΦΕΚ νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 190), ο Νόμος 4842/2021, με τίτλο: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.»

Παρατίθενται, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 95: Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/ 2017 (Α’ 107) τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής της, το δεύτερο εδάφιο καταργείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον η χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής, οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, ή μπορούν να επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).».

Άρθρο 96: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 96, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊσύ COVID-19, παρατείνεται για ένα τρίμηνο και έως την 1η.1.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ.) σε κάθε δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 97: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 97, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται για ένα (1) τρίμηνο και έως την 1η.1.2022 η προβλεφθείσα στο άρθρο 95 του ν. 3852/2010 παροχή διοικητικής υποστήριξης σε δήμους της ίδιας περιφερειακής ενότητας από το δήμο της έδρας της περιφερειακής ενότητας ή από άλλο εγγύτερο δήμο, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προκειμένου να ασκηθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 98: Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 98 και για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δήμων ενόψει της αναγκαιότητας λήψης επιπρόσθετων μέτρων σε περιπτώσεις εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων που οφείλονται ιδίως στην κλιματική αλλαγή, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού έως δύο (2) αμίσθων αντιδημάρχων για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των απαιτούμενων έργων, εργασιών και δράσεων κατά χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 99: Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις
των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019
και στον ν. 4469/2017 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 99 επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στους πληττόμενους από COVID-19, μέσω ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα.