Σε ΦΕΚ ο Ν.5043/2023 με πληθώρα αυτοδιοικητικών διατάξεων

Σε ΦΕΚ ο Ν.5043/2023 με πληθώρα αυτοδιοικητικών διατάξεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 5043/2023 "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις".

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 5: Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση υποπερ. i και κατάργηση υποπερ. vi) περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Με τις διατάξεις του άρθρου 5, διασφαλίζεται η, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, δυνατότητα παροχής από δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων.

Άρθρο 7: Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπόχρεων προς δήμους σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 166Α ν. 3463/2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 7, τίθεται η δεκαετία ως απώτατο όριο της δυνατότητας των δήμων για την αναζήτηση και βεβαίωση οφειλών και η πενταετία για τη βεβαίωση των προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, με σκοπό τη σαφέστερη διατύπωση της τροποποιούμενης διάταξης και την αποφυγή παρανοήσεων σχετικά με την υποτιθέμενη δυνατότητα είσπραξης παραγεγραμμένων οφειλών.

Άρθρο 8: Έγκριση προϋπολογισμών ιδρυμάτων δήμων και κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 234 και παρ. 2 άρθρου 256 ν. 3463/2006

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 234 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο, τέταρτο, πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: «3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αποστέλλονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυµα η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Για την έγκριση του προϋπολογισµού από το δηµοτικό συµβούλιο, η συζήτηση και ψήφιση διεξάγονται επί του προϋπολογισµού που έχει ψηφίσει το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος και επί των εναλλακτικών προτάσεων των δηµοτικών παρατάξεων ή δηµοτικών συµβούλων που υποβλήθηκαν και οι οποίες συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση αυτών και εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις ή δηµοτικούς συµβούλους και της εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, το ίδρυµα παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο που του ζητείται. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε υπέρ του προϋπολογισµού που κατατέθηκε από το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος είτε υπέρ κάποιας εναλλακτικής πρότασης. Οι λευκές ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ιδρύµατος. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 256 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για τη νόµιµη λήψη ή έγκριση των αποφάσεων της παρ. 1, πλην της έγκρισης του προϋπολογισµού, απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των µελών του αντίστοιχου συµβουλίου. Για την έγκριση του προϋπολογισµού, η συζήτηση και ψήφιση διεξάγονται επί του προϋπολογισµού που έχει ψηφίσει το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης και επί των εναλλακτικών προτάσεων των δηµοτικών παρατάξεων ή δηµοτικών συµβούλων που υποβλήθηκαν και οι οποίες συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση αυτών και εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις ή δηµοτικούς συµβούλους και της εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, η κοινωφελής επιχείρηση παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο που της ζητείται. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε υπέρ του προϋπολογισµού που κατατέθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, είτε υπέρ κάποιας εναλλακτικής πρότασης. Οι λευκές ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της κοινωφελούς επιχείρησης. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».

 Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για τις δημοτικές κοινότητες που συνιστούν εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 9, θεσπίζεται, κατά πάγιο τρόπο, η ισχύς των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπουν τη διαίρεση των οικισμών που αποτελούν έδρες δήμων σε δημοτικές κοινότητες, όταν αυτοί υπερβαίνουν τους εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. Οι δήμοι που έστω και μία φορά πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και για τις οποίες εκδίδεται, ως εκ τούτου, το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα, θα διατηρούν σε κάθε περίπτωση εφεξής την ενδοδημοτική τους αποκέντρωση σε δημοτικές κοινότητες, ανεξάρτητα εάν ο πληθυσμός του οικισμού που αποτελεί την έδρα του δήμου πέσει κάτω από το πληθυσμιακό όριο των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων. Επιτυγχάνεται επομένως μια διοικητική συνέχεια στον τρόπο διοίκησης του οικείου δήμου, η οποία δεν μεταβάλλεται από την ύπαρξη η μη δημοτικών κοινοτήτων λόγω αντίστοιχης μείωσης ή αύξησης του πληθυσμού του οικείου οικισμού.

Άρθρο 11: Τρόπος συνεδρίασης δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 δίδεται η δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει, εκτός από τη δια ζώσης συνεδρίασή του, μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Η μέσω τηλεδιάσκεψης ή η υβριδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων.

Άρθρο 15: Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα καθαριότητας και φορτηγά υδροφόρα

Με τις διατάξεις του άρθρου 15, επεκτείνεται η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) και

α) για τα αυτοκίνητα καθαριότητας που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας στους δήμους και ανήκουν στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, στους συνδέσμους διαχείρισης απορριμμάτων και στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και

β) για τα φορτηγά υδροφόρα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ποσά για τέλη κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων που έχουν εισπραχθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης δεν αναζητούνται, οι δε ταμειακές βεβαιώσεις για ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί ακυρώνονται και οι σχετικές οφειλές και πρόστιμα διαγράφονται.

Άρθρο 19: Εξορθολογισμός κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 10, παρ. 2 άρθρου 48, παρ. 9 και 10 άρθρου 90 ν. 4804/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 19, επιχειρείται ο εξορθολογισμός των κωλυμάτων εκλογιμότητας, προκειμένου να διευρυνθεί ο κύκλος των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές και των οποίων οι αρμοδιότητες, είτε συνδέονται με τη διαχείριση υποθέσεων σε επίπεδο απομακρυσμένο από το τοπικό εκλογικό σώμα, είτε με τη  διαχείριση καθημερινών υποθέσεων που δεν είναι ικανά να ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στο τοπικό εκλογικό σώμα. Επίσης, θεσπίζεται κώλυμα για τον ανάδοχο, ο οποίος συνάπτει είτε σύμβαση προμήθειας με τον δήμο άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατ΄έτος, καθαρό δηλαδή ποσό χωρίς Φ.Π.Α., ή συνάπτει παραπάνω συμβάσεις προμήθειας το συνολικό αντικείμενο των οποίων είναι ποσού άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ κατ΄ετος

Άρθρο 26: Προσωπικό και χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» - Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 5027/2023

Με τις διατάξεις του άρθρου 26, τροποποιείται το άρθρο 77 του ν. 5027/2023 (Α’48), ώστε στο προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο θα συνεχίσει να απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 15) να ενταχθεί και προσωπικό το οποίο απασχολείται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος αλλά δεν ανήκουν σε Ο.Τ.Α.. Σκοπός και σε αυτή την περίπτωση είναι η ενίσχυση της παροχής των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και η αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας των συμβασιούχων. Περαιτέρω, με την αξιολογούμενη ρύθμιση τα νομικά πρόσωπα που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατ’ άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη χρηματοδότησή τους από τους δήμους για το πρόγραμμα αυτό. Τα ανωτέρω ποσά χρηματοδοτήσεων είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, παρακράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη και οφειλές του φορέα προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διάταξη καταλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις που πραγματοποιούνται ή έχουν πραγματοποιηθεί δυνάμει της παρ. 3 από 1ης.1.2023 και εφεξής.

Άρθρο 27: Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994

Με τις διατάξεις του άρθρου 27, τίθενται εξαιρέσεις από τον κανόνα της αναστολής προσλήψεων και της απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄28) κατά την προεκλογική περίοδο. Η προτεινόμενη διάταξη κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο της εξασφάλισης της κάλυψης των τρέχουσων αναγκών της δημόσιας διοίκησης και της τήρησης της αρχής της συνέχειάς της.

Άρθρο 30: Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους των νησιωτικών δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

1. Στους υπαλλήλους, µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, που υπηρετούν στους νησιωτικούς δήµους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου, αντίστοιχα, καταβάλλεται επίδοµα για τη µερική κάλυψη του κόστους διαβίωσής τους, το ύψος του οποίου ορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150) µηνιαίως. Η παροχή του πρώτου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στις εν λόγω υπηρεσίες των ανωτέρω αποκεντρωµένων διοικήσεων.

2. Η παρ. 1 δεν ισχύει για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην περιοχή υπηρέτησης.

Άρθρο 31: Άδεια λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Εργαζόµενος σε δηµόσιες δοµές υγείας και δηµόσιες κλειστές δοµές κοινωνικής φροντίδας που νοσεί µε κορωνοϊό COVID-19 απουσιάζει δικαιολογηµένα από την υπηρεσία µε αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, για τόσες ηµέρες, όσες απαιτείται να τεθεί σε αποµόνωση σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας µε επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται κατά τα ειδικώς οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούµενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεµφθεί στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή.»

2. Για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης µε κορωνοϊό COVID-19, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε την παρ. 1, δεν διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.

Άρθρο 38: Γονικές άδειες στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού - Τροποποίηση άρθρου 60 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Με τις διατάξεις του άρθρου 38, παρέχονται διευκολύνσεις σε θετούς ανάδοχους γονείς υπαλλήλους ΟΤΑ Α’ βαθμού σε σχέση με το ανώτατο ηλικιακό όριο του τέκνου με την αύξηση από τα έξι (6) στα οκτώ (8) έτη.

Άρθρο 39: Παραµονή στην υπηρεσία µετά από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας - Τροποποίηση άρθρου 49 π.δ. 410/1988

Με τις διατάξεις του άρθρου 39, παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που συμπληρώνουν τα εξήντα δύο (62) έτη, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τα σαράντα (40) έτη συνολικής υπηρεσίας στο δημόσιο, να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου ) έτους της ηλικίας τους.

Άρθρο 40: Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης τριτέκνων ή πολυτέκνων δηµοσίων υπαλλήλων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11Α του ν. 4440/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 αντιμετωπίζεται η αδυναμία μετάταξης τριτέκνων ή πολυτέκνων δημοσίων υπαλλήλων είτε διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις είτε διότι ο φορέας απόσπασης δεν διαθέτει θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Άρθρο 43: Συµβάσεις ορισµένου χρόνου στην πυρασφάλεια - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Εξαιτίας της αύξησης της διάρκειας της αντιπυρικής περιόδου και προς αντιμετώπιση κινδύνου ενδεχόμενης πυρκαγιάς κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ στον τομέα της πυρασφάλειας, από τέσσερις (4) σε πέντε (5) μήνες.

Άρθρο 44: Ερµηνευτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020

Kατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α΄ 297), σε περίπτωση διορισµού δηµοσίων υπαλλήλων, µονίµων ή µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις θέσεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, τα καθήκοντά τους σε οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα, κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστηµα άσκησης των καθηκόντων τους στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020.

Άρθρο 45: Παρατάσεις ρυθµίσεων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

1. Για το έτος 2023, η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), ως προς την ισχύ του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2023.

2. Συµβάσεις δήµων που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), περί υποστήριξης τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόµησης των Ο.Τ.Α., µπορούν να παραταθούν από τη λήξη τους, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2024.

Άρθρο 46: Αδυναµία λήψης απόφασης από δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 67 και παρ. 3 άρθρου 169 ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 46, προβλέπεται η παραπομπή για συζήτηση και λήψη απόφασης στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας σε περίπτωση που μετά από δύο συνεδριάσεις του δημοτικού ή του περιφερειακού συμβουλίου διαπιστώνεται αδυναμία λήψης απόφασης για ένα θέμα λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

Άρθρο 54: Ηλεκτρονική καταχώριση κατάστασης υπόχρεων προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 5026/2023

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 (Α΄ 45) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «30 Μαρτίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «30 Απριλίου», β) στο έβδοµο εδάφιο πριν από τις λέξεις «στην φορολογική αρχή» προστίθεται η φράση «στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) ή αν δεν υπάρχει εκεί,» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών κάθε µήνα για τις αρχικές Δ.Π.Κ. και µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ., ο αρµόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ., υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, µέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής, και να οριστικοποιήσει την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων µε τα οποία έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181). Για τον σκοπό αυτόν, οι υπόχρεοι γνωστοποιούν στον αρµόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους, καθώς και αυτόν των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων µε τα οποία έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ώστε να επικαιροποιηθεί η κατάσταση υπόχρεων προσώπων. Η κατάσταση περιλαµβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούµενη χρήση ή στις τρεις (3) προηγούµενες χρήσεις για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α΄ του άρθρου 6 και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8. Η µη ύπαρξη υπόχρεων δηλώνεται ηλεκτρονικά µε την οριστικοποίηση µηδενικής κατάστασης από πιστοποιηµένο χρήστη του φορέα. Ειδικώς, όσον αφορά στην ανάρτηση των καταστάσεων του πρώτου εδαφίου που αφορούν στους υπόχρεους της περ. α΄ του άρθρου 6, αρµόδιος φορέας ορίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 µπορεί να ζητά από οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέα ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει στοιχεία για πρόσωπα που υπάγονται στις περιπτώσεις του παρόντος Κεφαλαίου, κατάσταση των οικείων προσώπων. Με την οριστικοποίηση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, αποστέλλεται αυτόµατα σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υπόχρεου που είναι καταχωρισµένη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133), ή αν δεν υπάρχει εκεί, στη φορολογική αρχή. Η ανωτέρω αποστολή επέχει θέση ενηµέρωσης των υπόχρεων προσώπων για την υποχρέωσή τους προς υποβολή Δ.Π.Κ. και απαλλάσσεται ο αρµόδιος υπάλληλος του φορέα ή του οργάνου του πρώτου εδαφίου από κάθε σχετική ευθύνη.»

Άρθρο 96: Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου - Τροποποίηση άρθρου 232 Κώδικα Ατοµικού Εργατικού Δικαίου

Στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατοµικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α΄ 222) και στο κωδικοποιηθέν άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο, β) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 232 Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου

1. Οι έγκυοι εργαζόµενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσης του εργοδότη, µε κάθε πρόσφορο µέσο, προκειµένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

2. Στις εργαζόµενες χορηγείται µία (1) ηµέρα τον χρόνο άδεια µε αποδοχές για την πραγµατοποίηση γυναικολογικού ελέγχου

Άρθρο 101: Ρύθµιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών µονάδων

Με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρέχεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού η δυνατότητα να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄147), εάν υφίστανται στεγαστικές ανάγκες σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι κατεπείγουσες και δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο.