Σωρεία τροπολογιών σε σχέδιο νόμου από το ΥΠ.ΕΣ.

Σωρεία τροπολογιών σε σχέδιο νόμου από το ΥΠ.ΕΣ.

Κατατέθηκαν χθες, 12 Απριλίου 2021, τροπολογίες από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες αλλαγές που θα επιφέρουν:

 • Παρατείνεται η προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ, έως την 30η Ιουνίου 2021.
 • Διαγράφονται οι οφειλές των επιχειρήσεων εκμίσθωσης οχημάτων προς τους Δήμους, από βεβαιώσεις παραβάσεων σχετικά με τη στάθμευση, που έχουν τελεστεί έως και την 23η Ιουλίου 2007.
 • Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ, μέχρι του ποσού των 10€ συνολικά ανά οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
 • Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει απόφαση για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό.
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006, σχετικά με τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τριτέκνους.
 • Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης αναγκών, οι ΔΕΥΑ  δύνανται να αιτηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, οικονομική ενίσχυση από τους Δήμους  με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων έως την πλήρως του ποσού της ενίσχυσης.
 • Έως 31 Οκτωβρίου 2021 και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης δύναται να παραχωρείται ατελώς πρόσθετος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
 • Παρατείνεται η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον covid-19, από τη λήξη της έως την 30η Ιουνίου 2021.
 • Παρατείνεται η δυνατότητα προσαύξησης έως 30% του αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών και του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας που συμμετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, από τη λήξη τους έως και την 30η Ιουνίου 2021.
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3852/2010, αναφορικά με την αργία των αιρετών. Ειδικότερα, μεταγενέστερη άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης , κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, αίρει αυτοδικαίως την αργία του Αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα.
 • Μεταβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα ίδρυσης ή συμμετοχής του Δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ.
 • Εξαιρούνται οι Δήμαρχοι από την αναστολή άσκησης του λειτουργήματος του Δικηγόρου.
 • Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων των ΟΤΑ, με έγκριση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη ή άλλου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης.
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3584/2007, αναφορικά με την αναπλήρωση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11617570.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11618452.pdf