Σύστημα καινοτομίας στο δημόσιο τομέα-Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σύστημα καινοτομίας στο δημόσιο τομέα-Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Με τις διατάξεις του μέρους Α’ του εν λόγω νομοσχεδίου, αποσκοπείται ο συντονισμός και η υποστήριξη των φορέων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης του άρθρου 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εποπτεύονται από αυτούς, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. για το σχεδιασμό πρωτοτύπων και την ανάπτυξη καινοτομιών, ώστε να παρέχονται στους πολίτες αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Επιπλέον, καλύπτεται το ρυθμιστικό έλλειμμα που υπάρχει στο πεδίο της καινοτομίας με τη δημιουργία ενός συστήματος που θα καθορίζει για πρώτη φορά το απαιτούμενο πλαίσιο για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την υποκίνηση των φορέων του δημόσιου τομέα με σκοπό την παροχή αποτελεσματικότερων δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό εισάγονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς ώστε να σχεδιάσουν πρωτότυπα έργα και να αναπτύξουν καινοτομίες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ευνοϊκές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τους φορείς να καινοτομούν, δημιουργούνται τα αναγκαία εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ως προς την καινοτομία, διασφαλίζονται οι απαραίτητες για την καινοτομία υποδομές και ευέλικτα προγράμματα, ενώ, επίσης, προβλέπεται η χρηματοδότηση νέων ιδεών με σκοπό την παραγωγή πρωτοτύπων. Τα ανωτέρω υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία (Ε.Σ.Δ.Κ.), το οποίο θα λειτουργήσει ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα, υπό τον συντονισμό και τη καθοδήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών

Με τις διατάξεις του μέρους Β’ του εν λόγω νομοσχεδίου, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα όπως:

α) η εξατομικευμένη στήριξη εργαζομένων με αναπηρία στο δημόσιο τομέα,

β) ο προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα,

γ) η συμμετοχή επιτυχόντων στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όταν αυτός διενεργείται σε

δύο διακριτά στάδια,

δ) η παροχή άδειας σε γονείς δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους λόγω θανάτου τέκνου

τους.

Παρατίθενται ως κατωτέρω οι σημαντικότερες διατάξεις του μέρους β’ που αφορούν τους ΟΤΑ:

Άρθρο 16: Προσωπικό αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση περ. στ.παρ. 5 άρθρου 2 ν. 4674/2020 και παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4257/2014

Με τις διατάξεις της παρ. 1 επιδιώκεται να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υφίσταται αναφορικά με τον τρόπο ορισμού των προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τα προβλεπόμενα στους οικείους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Η εν λόγω διάταξη καλύπτει μόνο τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τις υποκείμενές τους οργανικές μονάδες. Ως προς την παρ. 2, σημειώνεται ότι το άρθρο 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) αναφέρεται στην κάλυψη θέσεων στους αναπτυξιακούς οργανισμούς των Ο.Τ.Α. μέσω μετακίνησης και ειδικότερα η παρ. 3 ρυθμίζει το ζήτημα της καταβολής των αποδοχών και του επιδόματος θέσης ευθύνης του μετακινούμενου υπαλλήλου. Η εν λόγω διάταξη καλύπτει την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης μόνο στο γενικό διευθυντή και τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της περ. στ` της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α` 53). Δεδομένου ότι η περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, ώστε να καταλαμβάνει πλέον και τους προϊστάμενους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, κρίνεται αναγκαία και η τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 προς εναρμόνιση με τις διατάξεις της παρ. 1. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, το εν λόγω επίδομα λαμβάνεται από κάθε μετακινούμενο υπάλληλο που καταλαμβάνει οιαδήποτε θέση ευθύνης της περ. στ` της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, υπό την προϋπόθεση φυσικά να καθορίζεται με την απόφαση μετακίνησης ο δήμος ως φορέας καταβολής των αποδοχών του. Τέλος, για λόγους ίσης μεταχείρισης των μετακινούμενων υπαλλήλων που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τα παραπάνω, ορίζεται ρητά ότι το σχετικό επίδομα το δικαιούνται και όσοι υπάλληλοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου και έχουν μετακινηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 17: Εξατομικευμένη στήριξη και πρόβλεψη μέτρων σε εργαζομένους με αναπηρία στο δημόσιο τομέα

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 διασφαλίζεται η δυνατότητα μετακίνησης, με ασφαλή τρόπο, των ατόμων με αναπηρία που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, και συγκεκριμένα, με συνοδεία από εξειδικευμένο προσωπικό βοηθό στο πλαίσιο υπηρεσιακών αποστολών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι εν λόγω υπάλληλοι ώστε να εκτελούν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, καθώς και να μετέχουν σε ευρύτερο κύκλο υπηρεσιακών καθηκόντων.

Άρθρο 20: Προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης – Αντικατάσταση άρθρου 51 ν. 4622/2019

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 τροποποιείται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, αλλά αυτές διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο, στερείται πλέον νομιμοποιητικής βάσης η έκδοση εγκριτικών αποφάσεων για προσλήψεις βάσει της διαδικασίας της υπ. αρ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), της οποίας η ισχύς παρατεινόταν ετησίως. Εξ αυτού του λόγου και προκειμένου να μην καταλείπεται ρυθμιστικό κενό, η ως άνω Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου παρατάθηκε προσφάτως αποκλειστικώς για διάστημα έξι (6) μηνών μέχρι την 30η.6.2023. Λόγω της περιορισμένης ισχύος της κατά τα ανωτέρω και κυρίως, προς πλήρη ρύθμιση του πεδίου προγραμματισμού των προσλήψεων στο δημόσιο αναμορφώνεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, προκειμένου να ρυθμιστεί ενιαία και ολοκληρωμένα το εν λόγω πλαίσιο. Συγκεκριμένα, εξακολουθεί να προβλέπεται ο ετήσιος προγραμματισμός για το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του δημοσίου, καθώς και το προσωπικό ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, αυτού με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης. Ομοίως, εξακολουθούν να υφίστανται οι προβλέψεις περί χορήγησης έγκρισης προσλήψεων σε αιτήματα που για αντικειμενικούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή τους εντός του προβλεπόμενου, από το άρθρο 51 του ν. 4611/2019, διαστήματος. Δεδομένης της κατάργησης της ΠΥΣ 33/2006, τα σχετικά αιτήματα προσλήψεων των φορέων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, διαδικασία που προβλεπόταν άλλωστε και στην ΠΥΣ 33/2006

Άρθρο 22: Συμμετοχή επιτυχόντων πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. σε προκηρύξεις– Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 8 ν. 4765/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 προβλέπεται ότι σε περίπτωση διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σε διακριτά στάδια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α΄6), δίδεται η δυνατότητα στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου να μετέχουν στις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου προς κάλυψη θέσεων αντίστοιχων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων με τους περιλαμβανόμενους στην πρόσκληση – προκήρυξη του πρώτου σταδίου, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, εφόσον κατέχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση ανά γνωστικό αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται αφενός η πλήρωση περισσοτέρων θέσεων προσωπικού και αφετέρου η ταχύτερη και ευχερέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου.

Άρθρο 26: Πίνακας προακτέων δημοτικών αστυνομικών – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 36 ν. 5003/2022

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 καλύπτεται το νομοθετικό κενό που υφίσταται στις περιπτώσεις των υπηρετούντων δημοτικών αστυνομικών που συμπληρώνουν χρόνο προαγωγής από την 1η.1.2023 έως την 30η.4.2023, κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας βαθμολογικών προαγωγών του άρθρου 18 του ν. 5003/2022 (Α΄ 230).

Άρθρο 32: Άδεια γονέων δημοτικών υπαλλήλων λόγω θανάτου τέκνου τους -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 57 ν. 3584/2007

Με τις διατάξεις του άρθρου 32, προβλέπεται η χορήγηση άδειας σε δημοσίους υπαλλήλους λόγω θανάτου τέκνου τους.

Άρθρο 34: Συνυπηρέτηση τριτέκνων - πολυτέκνων - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4440/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 34, προστίθεται άρθρο 11Α στο ν.4440/2016, βάσει του οποίου προβλέπεται η μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους υπαλλήλους.

Άρθρο 35: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ.33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α΄166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην ανωτέρω Πράξη ή στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021, νοούνται από την 1η .7.2023 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133), όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 20 του παρόντος.

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών.

3. Εκκρεμείς μετατάξεις ολοκληρώνονται βάσει του άρθρου 17 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως ισχύει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον στο χρονικό αυτό σημείο έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α΄166), περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου.

2. Από την 1η .7.2023 καταργούνται:

α) Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 και

β) κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

Με τις διατάξεις του μέρους Γ’ επέρχεται:

α) η τροποποίηση του ν. 3463/2006 (Α΄114) και του ν. 3852/2010 (Α΄87), ιδίως όσον αφορά στη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων των δήμων, τη συνομολόγηση δανείων Ο.Τ.Α., τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, την ειδική άδεια του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 και την αντιμισθία των προέδρων του δημοτικού συμβούλιου,

β) η εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, όπως ενδεικτικά η επιχορήγηση των δήμων και των Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων και η παράταση της διάρκειας του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ

γ) η τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4804/2021 (Α’ 90) σχετικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας, που ισχύουν, κατά τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών,

δ) ρυθμίσεις για τη μεταφορά των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών και

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις του μέρους Γ΄ για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 39: Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δήμων – Προσθήκη άρθρου 166Α στον ν. 3463/2006

Μετά από το άρθρο 166 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) προστίθεται άρθρο 166Α, ως εξής:

«Άρθρο 166Α Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων

1. Οι δήμοι βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζονται μικρότερες προθεσμίες. Για τον ακριβή καθορισμό των υπόχρεων και του οφειλόμενου ποσού οι δήμοι, πέραν της χρήσης των μητρώων τους, δύνανται να ζητούν το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, από κάθε αρχή της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), η οποία υποχρεούται να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία εντός ενός (1) μηνός, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η μη εμπρόθεσμη ανταπόκριση στο αίτημα του δήμου σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο συνιστά λόγο πειθαρχικού ελέγχου των αρμόδιων οργάνων της Γενικής Κυβέρνησης.

2. Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, βεβαιώνονται σε βάρος τους οι οφειλές από τη γένεση της υποχρέωσής τους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των πέντε (5) τελευταίων ετών.

3. Οι δήμοι εξασφαλίζουν την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει από τη λήξη του έτους της ταμειακής τους βεβαίωσης.

4. Για τα οφειλόμενα ποσά που έγιναν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο γνωστά στον δήμο αλλά δεν βεβαιώθηκαν εντός της προθεσμίας της παρ. 1, καθώς και για τα ανείσπρακτα έσοδα μετά το πέρας της προθεσμίας της παρ. 3, συντάσσεται, με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, έκθεση για τους λόγους της μη βεβαίωσης και της μη είσπραξης. Η έκθεση υποβάλλεται, εντός του πρώτου μήνα κάθε έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλεται στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τον ν. 4820/2021 (Α’ 130)

Άρθρο 40: Δάνεια Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 176 ν. 3463/2006

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των δημοτικών συμβουλίων για τη συνομολόγηση δανείων και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με πληθυσμό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ή άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων ή άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων ή άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων ή άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, η σχετική απόφαση του οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ανωτέρω αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) δεν απαιτείται για δάνεια που συνομολογούνται προς: α) καταβολή αποζημιώσεων για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, β) εξαγορά ακινήτων που προορίζονται για τη δημιουργία κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων, γ) υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων και δ) αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.»

Άρθρο 41: Μίσθωση από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ακινήτων ιδιοκτησίας δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή ν.π.δ.δ. αυτών - Τροποποίηση άρθρου 194 ν. 3463/2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 επέρχεται νομοτεχνική διόρθωση στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α΄114)], στην οποία συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής η λήψη απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου κατά τη μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθμού ή ν.π.δ.δ. αυτών, καθώς η εν λόγω διάταξη αφορά σε μισθώσεις ακινήτων από δήμους για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τους.

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 τροποποιείται το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) και προσαρμόζεται στο ν. 4412/2016 (Α΄147), καθώς μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016 δεν είχε εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 209 και προς αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων σχετικά με την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και τη ρύθμιση της διαδικασίας σύνταξης και θεώρησης μελετών από το προσωπικό των δήμων και των νομικών τους προσώπων.

Άρθρο 43: Χρόνος έκδοσης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας – Τροποποίηση άρθρου 279 ν. 3463/2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) ως προς το χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης μετά το πέρας του ορισθέντος χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις για την αποδοχή μελετών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 ορίζεται η οικονομική επιτροπή του δήμου ως το συλλογικό όργανο που φέρει την αρμοδιότητα αποδοχής μελετών που αφορούν σε έργα και παροχές τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και προστίθεται η σχετική αρμοδιότητα ως περ. κε) στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄82).

Άρθρο 45: Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που αφορά στις προγραμματικές συμβάσεις και επέρχεται η αναγκαία επικαιροποίησή της λόγω της ανάληψης αρμοδιοτήτων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από το Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της θέσης σε ισχύ του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α΄248), με το οποίο προστέθηκε η περ. η) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010, που προβλέπει ότι όλες οι προγραμματικές συμβάσεις, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την οικεία ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Συνεπώς, στις προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες μετέχει το δημόσιο, δύναται να εκπροσωπείται από το Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντί του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Περαιτέρω, για την αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων ως προς τον τρόπο άσκησης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας (υπαγωγή σε έλεγχο νομιμότητας από την οικεία ΑΥΕ Ο.Τ.Α.), διαγράφεται η ρητή εξαίρεση από τον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 των προγραμματικών συμβάσεων, στις οποίες ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού.

Άρθρο 46: Έλεγχος νομιμότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 225 ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 τροποποιείται το άρθρο 225 του ν. 3852/2010 (Α΄87), προκειμένου να μην καταλείπονται ερμηνευτικές αμφιβολίες κατά την εφαρμογή της διάταξης ως προς το είδος των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των ν.π.δ.δ. τους, των κοινωφελών επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Υ.Α. και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και δη αυτών που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων δανείων. Πιο συγκεκριμένα, διαγράφονται οι λέξεις «πάσης φύσεως» στην περ. στ) της παρ. 1 που αναφέρεται στις συμβάσεις δανείων που πρόκειται να συνάψουν οι δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα ν.π.δ.δ. τους, λόγω μη συμβατότητας με τις αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 (Α΄133) στις αποφάσεις που υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υπαχθούν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας όχι μόνο τα δάνεια που κατ΄ άρθρο ΑΚ 806 αφορούν μεταβίβαση κατά κυριότητα χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων, αλλά και τα χρησιδάνεια, που κατ’ άρθρο ΑΚ 810 ΑΚ αφορούν στην παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 47: Προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής κοινότητας – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 283 ν. 3852/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 τίθενται προϋποθέσεις για την αναγνώριση οικισμού ως δημοτικής κοινότητας, ώστε η δημιουργία νέων δημοτικών κοινοτήτων να μην είναι ανέλεγκτη και επομένως ενάντια στην τοπική οργάνωση της κοινωνίας.

Άρθρο 48: Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων – Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 3852/2010

Στο ν.3852/2010 (Α’ 87) μετά το άρθρο 93 προστίθεται άρθρο 93Α, ως εξής:

«Άρθρο 93Α Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων

Στους πρόεδρους των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν εργάζονται, χορηγείται η ειδική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 93 για όλη τη θητεία τους ή ενενήντα (90) ημερών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, η οποία είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη ή την υπηρεσία του. Αν λάβει την ειδική άδεια για όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης του είτε την αντιμισθία του άρθρου 92, σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου και την παρ. 3 του άρθρου 93. Αν λάβει την ειδική άδεια των ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 93, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης του, από την υπηρεσία του, μειωμένες αναλογικά με τις ληφθείσες ανά μήνα μέρες άδειας, και την αντιμισθία του άρθρου 92 από τον οικείο δήμο.».

Άρθρο 49: Επιχορήγηση δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 καθίσταται δυνατή η επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και για την εξόφληση υποχρεώσεων δήμων, κατά των οποίων έχει εκκινήσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α` 190). Επιπλέον παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να καθορίσει με απόφασή του τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων των δικαιούχων φορέων και την προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την κατανομή των χρηματικών διαθεσίμων ύψους έως πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ, του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε δήμο ή στην ΕΤΑΔ Α.Ε. από λιμενική αρχή κατά την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 53 αντιμετωπίζεται το ζήτημα των προστίμων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές σε δήμους ή στην ΕΤΑΔ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166). Ειδικότερα προβλέπεται ότι, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής του οικείου δήμου ενώπιον του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός εξήντα (60) ημερών, διαγράφονται τα εν λόγω πρόστιμα, εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, και υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), αλλά δεν συνήφθησαν συμβάσεις άνευ υπαιτιότητας των δήμων.

Άρθρο 55: Παράταση διάρκειας προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρατείνεται από τη λήξη της, ήτοι την 31η.12.2022, έως την 31η.12.2023 η ισχύς του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» που καταρτίστηκε για την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική και ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.

Άρθρο 56: Εισφορές Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης- Τροποποίηση άρθρου 239 ν. 4555/2018

Με τις διατάξεις του άρθρου 56 διασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). Κατά συνέπεια, συμπληρώνεται ο ν. 4555/2018 (Α΄133) και καλύπτεται το κενό νόμου που υπάρχει σήμερα, διασφαλίζοντας τη ροή χρηματοδότησης προς τους Φ.Ο.Δ.Σ.Α. που συμπράττουν με εταιρίες, στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 (Α΄232) ή που έχουν συνάψει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών εκ μέρους των δήμων που εισάγεται με την παρούσα διάταξη είναι όμοια με εκείνη που ισχύει σήμερα για την καταβολή των συνεισφορών προς τους Φ.Ο.Δ.Σ.Α., και θα πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως αποτυπώνονται στην παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4555/2018.

Άρθρο 58: Κωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 10 και παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4804/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 58 θεσπίζεται κώλυμα υποψηφιότητας για την αμέσως επόμενη δημοτική και περιφερειακή περίοδο, στους αιρετούς που έχουν παυθεί από το αξίωμά τους για λόγους δημόσιου συμφέροντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 237 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνεται το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προέβλεπε το κώλυμα αυτό για τους αιρετούς που είχαν τεθεί σε έκπτωση, ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 233 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης ή ως διοικητικό μέτρο, σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010, περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης.

Άρθρο 59: Εκλογές δημοτικών αρχών - Κατάρτιση συνδυασμών - Υποβολή υποψηφιοτήτων - Τροποποίηση παρ. 1 και 11 άρθρου 15 ν. 4804/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 μειώνεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό των δημοτικών κοινοτήτων για την κατάρτιση συνδυασμού για τη συμμετοχή στις εκλογές δημοτικών αρχών από ογδόντα τοις εκατό (80%) σε εξήντα τοις εκατό (60%). Με την τροποποίηση αυτή, επιδιώκεται η επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής πολιτών στην εκλογική διαδικασία, καθώς απλοποιούνται οι προϋποθέσεις κατάρτισης συνδυασμού. Επίσης, η εν λόγω προσαύξηση των υποψηφίων προσιδιάζει στην αντίστοιχη προσαύξηση υποψηφίων για την κατάρτιση συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).

Άρθρο 61: Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε Ο.Τ.Α. για μεταβίβαση ακινήτου λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, στους Ο.Τ.Α. που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης χορηγούν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων με πράξεις αναλογισμού ή εφαρμογής, χωρίς τον όρο της παρακράτησης, εφόσον η ρύθμιση είναι σε ισχύ και εξυπηρετείται κανονικά.

Άρθρο 64: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών – Τροποποίηση άρθρων 391 ν. 4957/2022 και άρθρου 188 ν. 4972/2022

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών. Συγκεκριμένα:

Α) Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) που αφορά στις προϋποθέσεις νόμιμης καταβολής των δαπανών μεταφοράς μαθητών μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της και οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων που αφορούν στο σχολικό έτος 2022 -2023.

Β) Τροποποιείται με αναδρομική ισχύ από την 31η.12.2022 η παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4972/2022 και παρέχεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 30.6.2023, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας, της εκτέλεσης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οι οριστικοί ανάδοχοι των διαδικασιών που έχουν ήδη εκκινήσει, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διάταξη. Δεδομένου ότι η προϊσχύουσα διάταξη προέβλεπε ότι η παράταση των συμβάσεων γινόταν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, δηλαδή του κατά τον χρόνο εκείνο αρμοδίου οργάνου, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κατόπιν της μεταφοράς των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στο 94 περιφερειακό συμβούλιο με τον ν. 5013/2023 (Α΄ 12) προβλέπεται ότι οι σχετικές αποφάσεις του άρθρου 391 του ν. 4957/2022 και της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4972/2022 που έχουν ληφθεί από την οικονομική επιτροπή της οικείας περιφέρειας έως τη δημοσίευση του παρόντος είναι νόμιμες.

Η ισχύς του άρθρου αρχίζει από την 31η/12/2022.

Άρθρο 72: Μεταβατικές διατάξεις

Οφειλές προς τους δήµους, από οποιαδήποτε αιτία, που γεννήθηκαν µέχρι και τις 31.12.2018, αν σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, µπορούσαν να αναζητηθούν-βεβαιωθούν, εξακολουθούν να αναζητούνται και να βεβαιώνονται για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης ή ατοµικής ειδοποίησης, εν ευρεία ή εν στενή έννοια, προς τον υπόχρεο, ή σε εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), παρατείνεται η αποσβεστική προθεσµία εντός της οποίας οι δήµοι εξασφαλίζουν την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων κατά πέντε (5) έτη.

Άρθρο 73: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

1. Τα άρθρα 2 και 6 του α.ν. 344/1968 (Α΄ 71), περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως εσόδων και παραγραφής αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων.

2. Το άρθρο 32 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234), περί βεβαιώσεως αξιώσεων των Ο.Τ.Α. που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών και κάθε διάταξη που αφορά τέλη ή πρόστιμα που εισπράττονται υπέρ των δήμων, στην οποία ορίζονται άλλες προθεσμίες βεβαίωσης και είσπραξης σε σχέση με τα οριζόμενα στο παρόν, πλην εκείνων που ορίζουν μικρότερες

Άρθρο 77: Προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

1. Προσωπικό το οποίο: α) απασχολούνταν κατά την 18η.12.2018, ηµεροµηνία κατά την οποία εντάχθηκε το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές µονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και συνεχίζει να απασχολείται µε ενεργές συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου δυνάµει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή νοµικά πρόσωπα αυτών για την παροχή των υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) συµµετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων µόνιµου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαµβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται µε την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

2. Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δήµου, µεταφέρεται στον οικείο δήµο, ο οποίος ασκεί την αρµοδιότητα της κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) ή του άρθρου 21 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), κατά περίπτωση.

3. Από 1ης.1.2023, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», συµπεριλαµβανοµένης της µισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ. 1, καλύπτεται από την ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήµους ή µέσω των δήµων στα νοµικά τους πρόσωπα που υλοποιούν το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Άρθρο 80: Ειδική άδεια δηµόσιων και δηµοτικών υπαλλήλων εξαιτίας δυσµενών καιρικών συνθηκών - Τροποποίηση άρθρου 50 Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και άρθρου 57 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

Με τις διατάξεις του άρθρου 80 χορηγείται ειδική άδεια σε δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών που συνεπάγονται αδυναμία προσέλευσης στην εργασία τους.

Άρθρο 81: Καταβολή επιδόµατος ευθύνης Συµβούλου Ακεραιότητας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 29 ν. 4795/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η φράση «συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής του µηνιαίου επιδόµατος θέσης ευθύνης της παρ. αζ΄ του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)», β) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συµβούλου Ακεραιότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου επιπέδου Τµήµατος, ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες, συµπεριλαµβανοµένης της καταβολής του µηνιαίου επιδόµατος θέσης ευθύνης της παρ. αζ΄ του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»

Άρθρο 82: Μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλων κλάδου Τηλεφωνητών - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 16 ν. 1586/1986

Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 1586/1986 (Α΄ 37) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι τυφλοί υπάλληλοι κλάδων Τηλεφωνητών του Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, οι οποίοι είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας, δύνανται να µετατάσσονται ύστερα από αίτησή τους σε κενή θέση ανώτερης κατηγορίας χωρίς µεταβολή των καθηκόντων που ασκούν. Οι µετατάξεις αυτές διενεργούνται σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και τον Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), µε εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και την παρ. 2 του άρθρου 76 του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Η θέση του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών συνεχίζει να είναι δεσµευµένη για όσο χρονικό διάστηµα υπηρετεί ο υπάλληλος στην υπηρεσία ανεξαρτήτως της µετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.»

Άρθρο 83: Κάλυψη θέσεων προϊσταµένων Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Έως την πλήρη στελέχωση του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), η οποία διαπιστώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, οι θέσεις προϊσταµένων Διεύθυνσης δύνανται να καλύπτονται και από υπαλλήλους που αποσπώνται στον Οργανισµό κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που απευθύνεται σε µόνιµους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά στους φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Η απόσπαση σε θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης διενεργείται µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου προέλευσης, στο οποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλος ή από το οποίο εποπτεύεται ο φορέας, στον οποίον ανήκει οργανικά ο αποσπώµενος υπάλληλος, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο της ανανέωσης, δεν θα έχει στελεχωθεί πλήρως ο Οργανισµός. Οι υποψήφιοι για προϊστάµενοι Διεύθυνσης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77700/ 2562/7.9.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄ 4831), καθώς και στον Οργανισµό του Ε.Ο.Α.Ν..