Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο gov.gr

Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο gov.gr

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 1334), η υπ' Αριθμ.10249 ΕΞ 2022 - 17.03.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: " Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).".

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι θυρίδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες των ως άνω υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
Στις θυρίδες προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν, με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εκκινεί, για κάθε Ο.Τ.Α., από την αποστολή του αιτήματος της παρ. 3 του άρθρου 3, στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.