Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.

Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ: 36133/17.04.2024 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο: «Τρόπος συνεδρίασης συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. με αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρων 6 και 15 ν. 5056/2023 - διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 246 ν.3463/2006, όπως ισχύει-»
Με την παρούσα, παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τις μεταβολές που επήλθαν , βάσει του Νόμου 5056/2023 (Α/163), στον τρόπο συνεδρίασης του δημοτικού και του περιφερειακού συμβουλίου, όπως, επίσης, και στα όργανα διοίκησης των δήμων και των περιφερειών. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα και τον τρόπο συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων συγκεκριμένων κατηγοριών νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.
Αναλυτικότερα , oι διευκρινήσεις αυτές αφορούν τις μεταβολές που επήλθαν
  • Στον τρόπο συνεδρίασης Δημοτικών Συμβουλίων
  • Στον τρόπο συνεδρίασης Διοικητικών Συμβουλίων δημοτικών ν.π.δ.δ.-συνδέσμων Ο.Τ.Α. 
  • Στον τρόπο συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής δημοτικών ν.π.δ.δ.-συνδέσμων Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 26 του ν. 5056/2023: «3. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1. 2024, όπου στο Ένατο Μέρος του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη δημαρχιακή επιτροπή ή στο άρθρο 104 του ίδιου νόμου, εφεξής νοούνται η δημοτική επιτροπή και το άρθρο 8 του παρόντος, αντίστοιχα.». Ως εκ τούτου, σε όσα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ λειτουργεί εκτελεστική επιτροπή, για τη λειτουργία της οποίας η οικεία νομοθεσία παραπέμπει για αναλογική εφαρμογή στη δημαρχιακή επιτροπή, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή του άρ.8 του ν.5056/2023.
Στον τρόπο συνεδρίασης συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ όπως:
1.   Κοινωφελών Επιχειρήσεων του άρθρου 254 ΚΔΚ & Κοινωφελών που λειτουργούν ως ΔΗΠΕΘΕ
2.   Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ν. 1069/1980, όπως ισχύει)
3.   Λοιπών Νομικών Προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν είτε με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, είτε με τη μορφή επιχείρησης με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
Τέλος, με την παρούσα εγκύκλιο, διευκρινήσεις δίδονται περί των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 βάσει των οποίων «το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου της έδρας του Συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού συμβούλου, που είναι αντιπρόσωπος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου για την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή θητεία….»
Αν κανένας από τους αντιπροσώπους της έδρας του Συνδέσμου δεν συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται από τον αντιπρόσωπο του Δήμου ή Κοινότητας μέλους του Συνδέσμου που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας…»