Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.πρωτ.:ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290 - 01/09/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 - «Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου»".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της εγκυκλίου:
" Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων αναφορικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112), παρακαλείσθε για την άμεση υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023. Προς τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών ειδικό «Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου», το οποίο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση 84.205.194.219/stoxo2023.

Οι οικείες μονάδες Διοικητικού/Προσωπικού του κάθε φορέα, στις οποίες σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ) διαδικασία υποβάλλονται τα έντυπα επίτευξης στόχων κατά τη διάρκεια του Α΄ σταδίου, καλούνται να ορίσουν έναν υπάλληλο, ως σημείο επαφής του φορέα, ο οποίος για την υποβολή των στοιχείων στοχοθεσίας στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει καταρχάς να πιστοποιηθεί μέσω ειδικού υποσυστήματος πιστοποίησης χρηστών, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 84.205.194.219/stoxo2023reg.

Η διαδικασία υποβολής απολογιστικών στοιχείων των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 12η Σεπτεμβρίου 2023"


Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η υποβολή απολογιστικών στοιχείων για την ολοκλήρωση της στοχοθεσίας - αξιολόγησης του προσωπικού των ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα