Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 72371 - 05.10.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ΟΤΑ.

Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους στο δημοτικό/περιφερειακό/διοικητικό Συμβούλιο του φορέα.
Αρχής γενομένης από την οικονομική χρήση του 2018, η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) https://aftodioikisi.ypes.gr/, μέσω της ανάρτησης αρχείου PDF, το οποίο:
➢ θα φέρει την ονομασία «KATASTASEISXXXX_» όπου XXXX = έτος αναφοράς (KATASTASEIS2018_ για το έτος 2018, KATASTASEIS2019_ για το έτος 2019, KATASTASEIS2020_ για το έτος 2020 κοκ) και
➢ θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) την Κατάσταση Ισολογισμού Τέλους Χρήσεως,
β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης,
γ) το Προσάρτημα και
δ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.
Ειδικά για τις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών χρήσεων 2018, 2019 και 2020 που πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω απόφασης, τα αντίστοιχα αρχεία PDF πρέπει να έχουν υποβληθεί έως και την 22 η Οκτωβρίου 2021. Οι οικονομικές καταστάσεις που θα καταρτιστούν μετά την ως άνω ημερομηνία θα αναρτώνται όταν πληρούνται αντίστοιχα οι ίδιες προϋποθέσεις.