Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων για το δ΄ τρίμηνο του 2023

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων για το δ΄ τρίμηνο του 2023

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ.Πρωτ.: 105246/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2023".

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», υπενθυμίζεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το δ΄ τρίμηνο του 2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202312_», το αργότερο μέχρι την 15η .01.2024.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.
Από το συνολικό ποσό κατάθεσης στον ειδικό λογαριασμό του Τ.Π.Δ., εξαιρούνται, υπό την προϋπόθεση της ορθής τεκμηρίωσής τους, οι ληξιπρόθεσμες δαπάνες:
• που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων (02),
• που είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα (03).
• που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους (04) και
• που έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση (14).
Επισημαίνεται πως πρέπει να τεθεί σε άμεση προτεραιότητα:
- η εξόφληση των εκκρεμών υποθέσεων μέχρι την 31η/12/2023 και
- η μείωση των ληξιπρόθεμσων οφειλών σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 30% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2022.