Υποβολή των επικυρωμένων προϋπολογισμών των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Υποβολή των επικυρωμένων προϋπολογισμών των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ.Πρωτ.:1389-05/01/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας".

Ο επικυρωμένος προϋπολογισμός έτους 2023 θα υποβληθεί από τους στατιστικούς ανταποκριτές στη διαδικτυακή εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στο σύνδεσμο (http://komvos.ypes.gr/stats), μέσω του πρότυπου αρχείου excel «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_99-2023».

Αναλυτικές οδηγίες για το περιεχόμενο, τη συμπλήρωση και την υποβολή του αρχείου στο εν λόγω έγγραφο.