Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων:  Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση της έκθεσης αποτελεσμάτων διαβούλευσης

Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση της έκθεσης αποτελεσμάτων διαβούλευσης

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ. : 99524 - 13-09-2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: "Ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4412/2016".

Παρατίθεται ως κατωτέρω το κείμενο της ανακοίνωσης:
'Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν.4782/2021, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή επεξεργάζεται και καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί, τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στον σχετικό φάκελο δημόσιας σύμβασης του άρθρου 45 του ν.4412/2016. Με βάση τα παραπάνω, μετά το τέλος της διαβούλευσης η ανάρτηση της έκθεσης διαβούλευσης με το σύνολο των σχολίων που έχουν υποβληθεί δεν αναρτάται στο χώρο «Διαβουλεύσεις» στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, αλλά αναρτάται στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η ανάρτηση θα γίνεται στο χώρο των συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην καρτέλα «Κεφαλίδα» επιλέγοντας την κατηγορία «Προς προμηθευτή: Διακήρυξη και δημοσίευση στο portal'»'  .

Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων:  Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση της έκθεσης αποτελεσμάτων διαβούλευσης

Σε έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενημέρωση προς τις αναθέτουσες αρχές που διενεργούν διαβουλεύσεις, σχετικά με την ανάρτηση της έκθεσης αποτελεσμάτων.

Διαβάστε περισσότερα