Χρηματοδότηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

Χρηματοδότηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (Β' 1653 - 22.04.2021) οι προϋποθέσεις συνέχισης χρηματοδότησης της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" έτους 2020-2021.

Πιο συγκεκριμένα:
'Μέχρι την 31.7.2021, η χρηματοδότηση των φορέων/δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ήτοι:
- Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ),
που επαναλειτουργούν σε συνέχεια της άρσης της πλήρους ή μερικής αναστολής λειτουργίας που τους επιβάλλεται στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, εκτελείται κανονικά και αδιακρίτως προς όλες τις δομές (ή φορείς που τις
λειτουργούν) και αφορούν στο σύνολο των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» (vouchers) εξαιρουμένων, περιπτώσεων δήλωσης του ωφελούμενου ατόμου (μητέρας ή/και κηδεμόνα) περί διακοπής συμμετοχής (λήψης των υπηρεσιών) του τέκνου του.

Οι περιπτώσεις:
Α) μείωσης του αριθμού βρεφών/παιδιών, λόγω λήψης εκ μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, ή μέτρων που έχουν θεσπιστεί με εντολή της δημόσιας αρχής κατά την επαναλειτουργία των φορέων/δομών, ή/και
Β) αιτιολογημένης αδυναμίας συμμετοχής των βρεφών/παιδιών στο πρόγραμμα, λόγω κορωνοϊού COVID-19, δεν επιφέρουν απομείωση της πληρωμής.

Κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οι δομές του άρθρου αυτού υποχρεούνται στην υποβολή προς τον Δικαιούχο, κατάστασης με τον αριθμό και στοιχεία των ωφελουμένων που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε διακοπή συμμετοχής (λήψης των υπηρεσιών τους).
Οι φορείς/δομές πρέπει κατά το διάστημα που επιτρέπεται η λειτουργία τους έως και τις 31/7/2021, να λειτουργούν και να απασχολούν το αναλογούν προσωπικό για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στις ωφελούμενες.'