Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 163 - 24/01/2023 Πρόσκληση με τίτλο: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ" για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι 332 Δήμοι του Παραρτήματος Α' για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/των προγράμματος/των Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 26/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, την 31/05/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 18:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ.