Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους OTA στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους OTA στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 20728 - 30.03.2022 Εγκύκλιος 214/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης".

Με την υπ’ αριθμ. 50/04-11-2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2022, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4622/2019. Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται:
α) χίλιες εκατόν έντεκα (1.110) θέσεις μόνιμου προσωπικού και
β) τριάντα τρεις (33) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής. Αναλυτικά οι φορείς, για τους οποίους δόθηκε έγκριση, καταγράφονται στο Παράρτημα Α της εγκυκιλίου. Φορείς που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α  και υπέβαλαν αιτήματα κάλυψης κενών θέσεών τους με προσλήψεις στο πλαίσιο του  Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων για το έτος 2022, θα πρέπει να εκλάβουν τα αιτήματα αυτά ως μη εγκριθέντα.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
- του μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 – 24, τις παρ. 7 - 8 του άρθρου 25 και τα άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021 . Κατά περίπτωση, η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία διεξαγωγής πανελλήνιου ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ νέας προκήρυξης, με πλήρωση των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
- των δικηγόρων – νομικών σύμβουλων με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 και το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄28).
Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του ν.4765/2021 (Α’ 6) προβλέπεται ότι η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 είναι δυνατό να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα. Με την ενεργοποίηση των προαναφερθέντων διατάξεων επισπεύδεται η διαδικασία πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, γεγονός που θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως από κάθε φορέα και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς εντοπισμό των εν λόγω θέσεων  σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης και λήψη απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο για υποβολή σχετικού αιτήματος.
Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους φορείς η δυνατότητα κάλυψης των εγκεκριμένων θέσεων από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχη ΑΣΕΠ 66/31-12-2021, 2/18-1-2022, 6/3-2-2022) , η οποία αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εκ των οποίων πολλές εμφανίζουν ομοιογένεια με τους κλάδους – ειδικότητες των θέσεων που εγκρίθηκαν προς πλήρωση για το έτος 2022. Το αίτημα θα υποβληθεί μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων πίνακα  και ανάρτηση του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού, σύμφωνα με τις αναφερόμενες οδηγίες στην Εγκύκλιο.

Οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι φορείς είναι:
Α) Να ελέγξουν την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, εφόσον απαιτείται
Β) Να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο πίνακα και να τον αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ της εγκυκλίου.
Γ) Να αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Ε της εγκυκλίου.

Ιδίως, κάθε φορέας θα πρέπει αρχικά να ελέγξει την ορθότητα των εγκεκριμένων θέσεων ως προς α) την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, β) την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κλάδων / ειδικοτήτων των θέσεων με αυτήν που αποτυπώνεται στον οικείο ΟΕΥ και γ) την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για το έτος 2022, με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης για κάθε επόμενο έτος.
Εν συνεχεία, όλοι οι φορείς με α/α 1 έως 308 που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, για τους οποίους εγκρίθηκε η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού (εξαιρουμένων αυτών που αφορούν τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) θα πρέπει να αναζητήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά θέματα προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr/), στην ενότητα άντλησης αρχείων, υποφάκελος «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 2022» το αρχείο xls με την ονομασία EGR2022_ , να το αντλήσουν, να το αποθηκεύσουν και να το συμπληρώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης. Η ανάρτηση του συμπληρωμένου αρχείου EGR2022_ στον προαναφερθέντα τόπο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 και ώρα 23:00
Τόσο για τις θέσεις προς κάλυψη από τους επιλαχόντες της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όσο και για τις λοιπές εγκεκριμένες θέσεις που θα προκηρυχθούν με τη διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού ή με σειρά προτεραιότητας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο συμπληρωμένο πίνακα, οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ., αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr, έγγραφο με θέμα «Δικαιολογητικά για Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022». Το έγγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ, στο οποίο θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί τα εξής δικαιολογητικά:
- Η σχετική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Οικονομικής Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου) από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσε ο φορέας στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα
- Το/α Φ.Ε.Κ του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στο/α οποίο/α αποτυπώνεται/ονται οι εγκεκριμένες θέσεις.
- Βεβαίωση ότι οι εγκεκριμένες θέσεις, προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ, με την ίδια λεκτική ονομασία, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη κλπ).
- Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για το τρέχον έτος, με ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόμενο έτος.


Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους OTA στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τις εγκρίσεις των θέσεων προσωπικού των ΟΤΑ στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα