Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 5343), Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τίτλο: "Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).".

Η παρούσα απόφαση και το πρότυπο τεύχος πρόσκλησης ισχύουν υποχρεωτικά για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς που ασκούν το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων και οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης έργων ή/ και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι Οργανισμοί Λιμένων, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), οι φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων, καθώς και φορείς, οι οποίοι υπέχουν ειδικές υποχρεώσεις βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, δύνανται να χρησιμοποιούν το πρότυπο τεύχος με τα λοιπά παραρτήματά του με τις ανάλογες προσαρμογές.

Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

Με απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εγκρίθηκαν οι όροι πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών στα πλαίσια της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου.

Διαβάστε περισσότερα