Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, έως την 4.9.2023

Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση ΚΥΑ περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού

Σε ΦΕΚ οι αλλαγές για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση πυροσβεστικής διάταξης σχετικά με τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Σε ΦΕΚ η έγκριση πυροσβεστικής διάταξης για τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Διαβάστε περισσότερα
Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού:όροι και προϋποθέσεις

Σε ΦΕΚ οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Διαβάστε περισσότερα
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η υποβολή βεβαίωσης αποδοχών έτους 2022

Σε ΦΕΚ ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα
Προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων σύστασης Επιτροπών Ελέγχου στους ΟΤΑ Ά βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών

Σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια σύστασης επιτροπών ελέγχου στους ΟΤΑ Α΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση ισχύος της υπ'αρ.33/2006 Π.Υ.Σ. μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023

Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 30η Ιουνίου 2023, η ισχύς της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. περί αναστολής των διορισμών και προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης προσωπικού για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022

Οι σχετικές με την αξιολόγηση του προσωπικού ενέργειες, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, διενεργούνται από 1/3/2023 έως 31/10/2023.

Διαβάστε περισσότερα
Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

Σε ΦΕΚ τα εξειδικευμένα κριτήρια για τη σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ Α' βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα.

Διαβάστε περισσότερα
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για την αξιολόγηση του προσωπικού και των προϊσταμένων βάσει του Ν.4940/2022

Σε ΦΕΚ ο καθορισμός των εντύπων και των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση του προσωπικού και των προϊσταμένων του δημοσίου τομέα.

Διαβάστε περισσότερα
Παρατείνεται το πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Μέχρι την 30η Νοεμβρίου είναι δυνατή η επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του δημοσίου

Σε ΦΕΚ τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά τους όρους του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε φορείς του δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Καθορισμός θέσεων που καλύπτονται από άτομα με αναπηρία για τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών

Σε ΦΕΚ η Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται η κάλυψη θέσεων στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, από άτομα με αναπηρία.

Διαβάστε περισσότερα
Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Σε ΦΕΚ η διαδικασία επιχορήγησης των δήμων και των περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα
Εφαρμογή του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19 σε φορείς του Δημοσίου - τροποποίηση ΚΥΑ

Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ με την οποία εφαρμόζεται ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα
Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΟΤΑ για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

Νέες οδηγίες για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ αναφορικά με την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης

Σε ΦΕΚ η έγκριση ειδικού προγράμματος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και σε λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. - Τροποποίηση απόφασης

Τροποποιήθηκε εκ νέου η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ..

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι έχουν προθεσμία μέχρι την 30η/06/2022 για να υποβάλουν Σ.Φ.Η.Ο..

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποίηση Οδηγιών για Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς κατά του COVID-19

Δημοσιεύτηκαν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα
myDimos.Live.gov.gr: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων

Σε ΦΕΚ η δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους Δήμους.

Διαβάστε περισσότερα